pongdang_sm.png
ระบบสอบออนไลน์และระบบบริหารจัดการคลังข้อสอบ 5412 จาก มทส.
(SUT MOTS-TBMS:SUT Mobile Online Test System-Test Bank Management System 5412)
  5 December 2011
sut_logo_sm.png
ผลงานนี้เกิดจากความต้องการสอบวัดความรู้พื้นฐานผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ประเภทโควตา
เพื่อเข้าเรียนต่อสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี 2555
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และความเอื้อเฟื้อจากเทคโนธานี ที่สนับสนุนการอบรม ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2554
(โปรแกรมนี้ได้พัฒนาต่อยอดจาก ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. รุ่นก่อนๆ (ดูประวัติ )
(This is a modified version of previous SUT-MOTS. See history.)
Computer to be installed and used as an online test server must have RAM at least 512 MB.
All computers must connect to a network switch, otherwise some features may not work properly. If web server does not start
automatically, run these commands on the terminal: sudo service apache2 restart; sudo service mysql restart
คอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้งเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับการสอบออนไลน์ต้องมี RAM ไม่ต่ำกว่า 512 MB.
การใช้งานจะต้องทำโดยการต่อคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเข้าที่เน็ตเวิร์กสวิตช์ มิฉะนั้นการทำงานบางอย่างอาจไม่เป็นไปตามคาดหมาย ถ้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่ทำงานอัตโนมัติ ให้รันคำสั่งต่อไปนี้ในเทอร์มินัล: sudo service apache2 restart; sudo service mysql restart

Should know before using this system
ข้อควรทราบก่อนการใช้งาน

1. Computer must have RAM at least 512 MB.
2. To install it, boot computer with SUT MOTS-TBMS DVD or USB flash drive..
3. On the installer program, user may choose to install either one of the two modes:
  -Directory mode is for testing, training, composing the exam and evaluating the test result.
      No need for user to prepare harddisk except having a drive with 10 to 15 GB empty space.
      When install, a directory contains SUT-MOTS system will be created on the chosen drive which may be ntfs, fat32, ext3 or ext4.
  -Full drive mode is for setting up an online test server. 
      User must prepare or create a drive(partition) with size about 10 to 15 GB.
      When install, the chosen drive will be formatted to ext4 and install the system on it.

1. เครื่องที่จะติดตั้งสำหรับใช้การสอบต้องมี RAM ไม่น้อยกว่า 512 MB.
2. เริ่มการติดตั้งโดยบูตคอมพิวเตอร์ด้วยแผ่น SUT MOTS-TBMS หรือ USB flash drive ที่บรรจุระบบอยู่
3. เมื่อโปรแกรมติดตั้งระบบทำงาน ผู้ใช้สามารถเลือกการติดตั้งมี 2 รูปแบบ
   -การติดตั้งแบบไดเร็กทอรี่ เป็นการติดตั้งสำหรับออกข้อสอบและประเมินผลและยังเหมาะต่อการฝึกอบรมและทดลองใช้งาน
       การติดตั้งแบบนี้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเตรียมฮาร์ดดิสก์เป็นพิเศษ เพียงจัดให้มีไดรว์หนึ่งที่มีเนื้อที่ว่าง 10 ถึง 15 GB
       เมื่อเลือกการติดตั้งแบบนี้ จะมีการสร้างไดเร็กทอรี่ dsutubtx ในไดรว์ปลายทางที่ถูกเลือก แล้วนำระบบบรรจุไว้ในนั้น
       ไดรว์ปลายทางอาจเป็น ntfs, fat32, ext3 หรือ ext4
       การติดตั้งด้วยวิธีนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในไดรว์นั้น
       เคยทำการทดลอง พบว่าเครื่องโน็ตบุ๊กใหม่ที่มี RAM 2GB สามารถติดตั้งแบบนี้เพื่อ
       ใช้ในการสอบจริงเมื่อมีจำนวนผู้เข้าสอบ 105 คนได้อย่างไม่มีปัญหาใด

   -การติดตั้งแบบเต็มไดรว์ เหมาะต่อการการติดตั้งสำหรับใช้ในการสอบจริง หรือเมื่อต้องการความเร็วสูงสุด
       การติดตั้งแบบนี้ ผู้ใช้จำเป็นต้องเตรียมฮาร์ดดิสก์เป็นพิเศษ โดยจัดเตรียมทำให้มีไดรว์หนึ่งที่ว่างและมีเนื้อที่ 10 ถึง 15 GB
       เมื่อเลือกการติดตั้งแบบนี้ ไดรว์ปลายทางที่ถูกเลือก จะถูกฟอร์แมตเป็น ext4 ข้อมูลเดิมจะหายไปหมด แล้วระบบจะถูกนำไปบรรจุไว้ในนั้นNew features and changes in this version
ความสามารถใหม่และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในเวอร์ชั่นนี้
 1. It is a modified version of SUT-MOTS-TBMS 5401 updated 9 (based on Ubuntu server 10.10).
  ทำการพัฒนาต่อยอดมาจาก SUT-MOTS-TBMS 5401 updated 9 (ซึ่งใช้ฐานเป็น Ubuntu server 10.10).
 2. Because it is used to test for engineering quota student admission interview of year 2012, SUT-MOTS for open web sutmots_openweb has been modified extensively.
  เนื่องจากต้องใช้ระบบนี้ สอบวัดความรู้พื้นฐานผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ประเภทโควตา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2555  ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. สำหรับอินเทอร์เน็ต จึงได้ถูกพัฒนาเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก
 3. Show below are some of new features for SUT-MOTS for open web sutmots_openweb in this version
  ลิสต์ด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถใหม่ของ ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. สำหรับอินเทอร์เน็ต ในเวอร์ชั่นนี้
  1. สามารถใช้แทน SUT-MOTS สอบในห้องสอบตามปกติ โดยมีความสามารถคล้ายกัน แต่มีการใช้งานที่ง่ายกว่า ไม่สลับซับซ้อนเหมือน SUT-MOTS ดั่งเดิม
  2. ในการสอบครั้งเดียว สามารถสอบได้หลายหัวข้อพร้อมกัน โดยจะมีการแจงคะแนนสอบที่ได้ตามหัวข้อนั้น ๆ ซึ่งหัวข้อในที่นี้อาจหมายถึงชื่อวิชาหรือชื่อตัวชี้วัด ซึ่งยังมีข้อจำกัดเล็กน้อย คือข้อสอบที่ป้อนเข้าระบบ ต้องใช้สอบทั้งหมด และต้องเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบเท่านั้น
  3. สามารถรวมผลสอบหลายครั้งเข้ามาประมวลผลร่วมกัน ทั้งนี้ต้องเป็นการสอบวิชาเดียวกัน ที่มีรายชื่อผู้เข้าสอบทั้งหมดอยู่ด้วยกัน แต่การสอบของผู้เข้าสอบบางส่วนต้องแยกกัน โดยอาจสอบหลายห้อง หรืออาจสอบหลายครั้ง เนื่องจากจำนวนเครื่องที่ใช้สอบไม่เพียงพอหรือเนื่องจากเวลาอันจำกัด เป็นต้น ทั้งนี้มีข้อบ่งใช้ว่าผู้เข้าสอบคนหนึ่ง ๆ จะต้องสอบครั้งเดียวเท่านั้น
  4. สามารถนำข้อสอบจากหลายแหล่งเข้ารวมไว้ในระบบเดียวกัน (ก่อนหน้านี้ ทุกครั้งที่นำข้อสอบเข้า ข้อสอบเดิมจะถูกลบทิ้งไปก่อน) ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่ช่วยกันออกข้อสอบสำหรับวิชาหนึ่งแล้วนำมารวมกันในภายหลัง
  5. ใช้ editor ตัวใหม่ ซึ่งจะทำให้สามารถป้อนสมการทางคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้น (ตัวเดิม ต้องป้อนโดยใช้ \` .... \` ค้อมสมการไว้เอง)
  6. การแสดงผลสอบ สำหรับเวลาที่กำกับคะแนนที่ได้ จะเปลี่ยนจาก เวลาที่ส่งข้อสอบ เป็นระยะเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบ โดยแสดงผลเป็น ชั่วโมง นาที และวินาที
  7. สามารถนำชื่อผู้เข้าสอบ พร้อมด้วยรูป เข้าทางไฟล์ .doc หรือ .docx แล้วขณะที่กำลังสอบจะมีรูปปรากฏที่หน้าจอ ช่วยในการพิสูจน์ตัวตนได้เป็นอย่างดี
  8. เพิ่มการกำหนดคำสั่งพิเศษ ในเมนู 2: กำหนดข้อมูลการสอบ บอกว่าสอบผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไม่ ถ้าใช่ จะกำหนดการตอบสนองเป็น 60 วินาที แต่ถ้าเป็นการสอบภายในวง LAN เดียวกันในสถานศึกษา ให้ตอบ ไม่ใช่ การตอบสนองจะเป็น 20 วินาที
  9. เพื่อให้สามารถนำข้อสอบเดิม จากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้มาใช้ จึงเพิ่มความสามารถ ในการนำข้อสอบ (exam_pool) จาก MOTS version ก่อนหน้านี้ หรือข้อสอบที่นำออกจากระบบคลังข้อสอบ เข้าสู่ระบบได้ สามารถโหลดระบบ(System...) จาก MOTS version ดั้งเดิมที่ใช้สอบบน LAN เข้าสู่ระบบได้ โดยจะนำเข้าเฉพาะตัวข้อสอบและรายละเอียดข้อสอบเท่านั้น สามารถโหลดระบบ (System...) จาก MOTS_OpenWeb version ก่อนหน้านี้เข้าสู่ระบบได้ แต่จะนำเข้าเฉพาะตัวข้อสอบและรายละเอียดข้อสอบเท่านั้นเช่นกัน
 4. ทีมงานขอขอบคุณ ผู้บริหารสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ที่เชื่อมั่นในความสามารถจนทำให้งานสัมภาษณ์บรรลุจุดประสงค์ด้วยดี ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการจัดสอบวัดผลได้ที่นี่ ในขณะเดียวกัน ต้องขอขอบคุณทางเทคโนธานีที่สนับสนุนให้เกิดการอบรมเผยแพร่ผลงาน ซึ่งเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ในวาระพระชนมายุครบ 7 รอบคือ 84 พรรษา ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
New Features in Version 5401
ความสามารถใหม่ในเวอร์ชั่น 5401
 1. Can be installed either 32 bit or 64 bit. It is a modified version of SUTinsServer 5312 (based on Ubuntu server 10.10).
  สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ 32 บิตหรือแบบ 64 บิต ทำการพัฒนาต่อยอดมาจาก SUTinsServer 5312 (ซึ่งใช้ฐานเป็น Ubuntu server 10.10).
 2. Adding capability to add explanation in form of text and multimedia file which will display during seeing solution time.
  เพิ่มความสามารถในการเพิ่มคำอธิบายที่อยู่ในรูปของข้อความและไฟล์มัลติมีเดียที่จะแสดงให้ผู้เข้าสอบเห็นในช่วงของการเฉลยข้อสอบ
 3. On menu 17: Analyse Exam Results, adding giving details on who did what. Difficulty, discrimination and reliability values are also displayed. These data can be export as excel for MS office and ods for openoffice.
  ในเมนู 17: วิเคราะห์ผลการสอบ เพิ่มการแจกแจงรายละเอียดการทำข้อสอบ เช่นข้อเลือกนี้ใครทำบ้างเป็นต้น และได้เพิ่ม การคำนวณหาคา ความยากง่าย อำนาจจำแนก และความเชื่อมั่น โดยทั้งหมดสามารถนำออกในรูปแบบไฟล์ excel ของไมโครซอร์ฟออฟฟิส และ ods ของโอเพนออฟฟิส
 4. Adding ability to fixed language when examinee doing the test.
  เพิ่มความสามารถในการบังคับภาษาเป็นไทย หรือ อังกฤษ ในระหว่างการสอบ
 5. Adding another testing web, SUT-MOTS for openweb. This new type of testing web will allow specifying tester name in 3 mode. First, tester must register before taking the test. Second, all tester use the same one name and password to take the test. Third, all tester names and password have been created before the test.
  เพิ่มโปรแกรม บริหารจัดการการสอบผ่านอินเทอร์เน็ต โดยการกำหนดผู้เข้าสอบสามารถทำได้สามวิธีคือ หนึ่งให้ผู้เข้าสอบลงทะเบียนก่อนแล้วจึงสอบ สองกำหนดชื่อหนึ่งขึ้นไว้แล้วให้ผู้เข้าสอบทุกคนใช้ชื่อนั้นในการเข้าสอบ และสามคือการกำหนดรายชื่อผู้เข้าสอบทั้งหมดก่อนพร้อมรหัสผ่านที่ต้องการ
 6. To use, MOTS for open web, administrator must add such web by using program Program Manage Online Test Web V5401 (http://localhost/add_mots_web/)
  สำหรับการสอบผ่านอินเทอร์เน็ตจะต้องสร้างเว็บโดยการใช้โปรแกรม โปรแกรมจัดการเว็บสอบออนไลน์ V5401 (http://localhost/add_mots_web/)
 7. Improvement on sending server screen to clients. Now use x11vnc instead of Turbovnc. Doing this will increase flexibility and will be able to distribute sending screen to all nodes in form of binary tree( server sends screen to two clients and each client will send screen to two other clients).
  สำหรับการส่งหน้าจอได้ใช้ x11vnc แทนแบบเดิมที่ใช้ Turbovnc ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความคล่องตัว โดยได้ทำการออกแบบวิธีการส่งหน้าจอ ให้อยู่ในรูปการกระจายงานในลักษณะไบนารี่ทรี โดยเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะส่งหน้าจอไปยังเครื่องลูกข่ายสองเครื่อง และเครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่องจะส่งหน้าจอต่อไปยังเครื่องลูกข่ายอื่นอีกสองเครื่อง
 8. Using new intaller which Puppy Linux 5.1.1. This will reduce time going to graphic mode. No need to choose either Xorg or Xvesa. Quicker installation because of using pigz instead of gunzip. Pigz can distribute CPU load among CPU cores.
  ใช้ตัวติดตั้งโปรแกรมใหม่เป็น Puppy Linux 5.1.1 ซึ่งจะทำให้เข้าหน้าจอกราฟิกเร็วขึ้น ไม่ต้องเลือกว่าจะใช้ไดรเวอร์ Xorg หรือ Xvesa และสามารถติดตั้งได้เร็วขึ้นเพราะได้เพิ่ม pigz สำหรับทำการแตกไฟล์ด้วยการกระจายงานไปยัง CPU core ต่างๆ
 9. On the server, pigz is used to replace gzip and gunzip. This will help to reduce file compress time for tar.gz (look at link in /bin)
  ในตัวเซิร์ฟเวอร์ กำหนดให้ใช้โปรแกรม pigz แทน gzip และ gunzip เพื่อเพิ่มความเร็วในการบีบอัดไฟล์แบบ tar.gz (ดูการทำลิงก์ใน /bin)
 10. Online test program has been added ability to display nicely Math equations on the exam directly. For example,
  `x=(-b +- sqrt(b^2 - 4ac))/(2a)` และ `e^x = 1+x+1/(2!)x^2 + 1/(3!)x^3 + cdots `
  สำหรับโปรแกรมระบบสอบออนไลน์เอง ได้เพิ่มความสามารถในการเขียนสูตรคณิตศาสตร์เข้าไปในข้อสอบโดยตรง และมีการแสดงผลอย่างสวยงาม เช่น
  `x=(-b +- sqrt(b^2 - 4ac))/(2a)` และ `e^x = 1+x+1/(2!)x^2 + 1/(3!)x^3 + cdots ` เป็นต้น
 11. Other improvements can be obtained from New in SUTinsServer 5312
  สิ่งเพิ่มใหม่อื่น ๆ สามารถอ่านได้จาก สิ่งใหม่ใน SUTinsServer 5312ความสามารถเด่นๆ ที่สะสมมาจนถึงเวอร์ชั่นนี้ทางด้านการจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์
Features up to this version for server managing

 1. There is utility to setup static IP for this server by using Firefox, shortcut Utilities-->Show and Setup IP

  มีโปรแกรมช่วยในการกำหนดไอพีให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ เรียกใช้โปรแกรมได้จากเมนูของ firefox ที่ Utilities-->Show and Setup IP

 2. MOTS server can send small OS and a web browser to client computers.
  Using this mode, no need for client computers to install any OS.
  Client computers should has RAM at least 256 MB and can boot on LAN.
  To use this feature, you must:
    Set up static ip for this server to be 172.16.0.1 using firefox shortcut Utilities-->Show and Setup IP
    Allow sending client image using Firefox, shortcut one of these: Utilities-->
       Setup LAN Boot for SUT-MOTS testing Client
                   (for clients to take the online test only)
       Setup LAN Boot for SUTinRAM Basic Client
                   (for clients to use Internet, play movies, songs, and other)
       Setup LAN Boot for SUTinRAM with Office Client
                   (for clients to use Internet, play movies, songs, using openOffice and other)
       Setup LAN Boot for Server to send screen to client
                   (to send server screen to all clients using for lecturing)

  เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีความสามารถในการที่จะส่งระบบปฏิบัติการเล็กๆ และเว็บเบร้าวเซอร์ไปรันบนเครื่องไคลเอ็นท์ เมื่อใช้โหมดนี้เครื่องไคลเอ็นท์ไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใดๆ เพียงเครื่องไคลเอ็นท์มี
  หน่วยความจำตั้งแต่ 256 MB ขึ้นไปและกำหนดให้ทำการบูตผ่านแลน
  การใช้งานโหมดนี้ ท่านต้อง:
    กำหนดไอพีของเครื่องนี้ให้คงที่มีค่า 172.16.0.1 โดยใช้ firefox shortcut Utilities-->Show and Setup IP
    กำหนดอนุญาตให้ส่งอิมเมจของไคลเอ็นท์ โดยใช้เมนูของ firefox อันใดอันหนึ่งคือ Utilities-->
       Setup LAN Boot for SUT-MOTS testing Client
                   (สำหรับเครื่องไคลเอ็นท์เพื่อการสอบออนไลน์เท่านั้น)
       Setup LAN Boot for SUTinRAM Basic Client
                   (สำหรับเครื่องไคลเอ็นท์เพื่อเล่น Internet, ดุหนัง ฟังเพลง และอื่นๆ)
       Setup LAN Boot for SUTinRAM with Office Client
                   (สำหรับเครื่องไคลเอ็นท์เพื่อเล่น Internet, ดุหนัง ฟังเพลง, ใช้โปรแกรม openOffice และอื่นๆ)
       Setup LAN Boot for Server to send screen to client
                   (สำหรับเครื่องไคลเอ็นท์เพื่อแสดงหน้าจอของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ใช้สำหรับการสอน)

 3. MOTS can be used to automatically install SUTLinux on the web.
  To use this mode, follow these steps:
  a. Prepare SUTLinux to be installed on the client by downloading an SUTLinux ISO at least version 5305
     and use menu start--> Sound and Video --> ISO master
      to extract all data to /var/www/html/web_ins_image/
  b. Set up static ip for this server to be 172.16.0.1 using firefox shortcut Utilities-->Set Up Static IP
  c. Configure detail for auto web installation. Use firefox shortcut Utilities-->Auto Web Install Configuration.
      There are two modes:
           - Specify client partition to install SUTLinux.
           - Specify details to partition the client harddisk and client partition to install SUTLinux.
  d. Enable 'Setup LAN Boot Installation' using firefox shortcut Utilities-->Setup LAN Boot Installation

  เครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้ สามารถใช้ติดตั้ง SUTLinux ที่เครื่องไคลเอ็นท์อัตโนมัติผ่านทางเว็บ อ่านรายละเอียด

 4. One SUT-MOTS server may be used to created many online tests. To do this use Firefox shortcut Utilities-->Manage Online Test Web

  เครื่องเซิร์ฟเวอร์ SUT-MOTS เครื่องเดียวสามารถเปิดสอบพร้อมกันได้หลายวิชา ให้ใช้เมนูบน Firefox ที่ Utilities-->Manage Online Test Web

ความสามารถเด่นๆ ที่สะสมมาจนถึงเวอร์ชั่นนี้ทางด้านการสอบออนไลน์
Features up to this version for online test
Read more
อ่านเพิ่มเติม

ลิขสิทธิ์
License
It is an opensource software that come with General Public License
เป็นโอเพนซอร์ส พัฒนาต่อยอดและใช้ได้ฟรี ด้วยลิขสิทธิ์ General Public License

ขอขอบคุณ
Appreciation
ขอขอบคุณท่าน ผอ. ไกร เกษทัน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 และ ผอ. คมสรณ์ นิธิปรีชา โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี
ที่ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงในครั้งสำคัญนี้

We have many desktop and server versions that can be reached at http://linux.sut.ac.th  Thank you for using SUTinsLinux.
ติดตามผลงานใหม่ๆ ของเราทั้งส่วนที่เป็นเด้สก์ท็อปและเซิร์ฟเวอร์ได้ที่ http://linux.sut.ac.th/ ทางทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจผลงานของเรา
Any recommendation may send to: Sompan Chansilp(sompan@sut.ac.th)
คำติชม-เสนอแนะต่างๆ โปรดส่งมาที่ สมพันธุ์ ชาญศิลป์(sompan@sut.ac.th)