ข้อความจากผู้พัฒนา สำหรับเวอร์ชั่น 5505


ตั้งแต่เวอร์ชั่น 5412 เป็นต้นมา ทางทีมงานได้ยุติการพัฒนาในส่วนของ sutmots เดิม(แต่ยังคงมีอยู่)
ทั้งนี้เพราะทางทีมงานได้มีการใช้งาน sutmots_openweb ในรูปแบบต่างๆ เช่น
ใช้สอบนักเรียนจำนวนมากในช่วงของการเข้าสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อใน มหาวิทยาลัย เป็นต้น
จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมความสามารถจนอาจบอกได้ว่า สามารถทำงานได้ดีกว่า sutmots เดิมในหลายๆ ด้าน
ประกอบกับทางทีมงานพบว่าการใช้งาน sutmots เดิมที่ต้องมีการเก็บข้อมูลไว้ในไฟล์หลายไฟล์ มีการสลับโหมดไปมาระหว่างอาจารย์กับผู้คุมสอบ
และบ่อยครั้งที่มีปัญหาในการนำผลสอบออกมาแสดง อันเกิดจากเก็บไฟล์ System ผิดพลาด

ด้วยการออกแบบให้ sutmots_openweb เก็บทั้งหมดทั้งข้อสอบและผลสอบไว้ในไฟล์เดียวกัน
อีกทั้งยังสามารถนำไฟล์ต้นแบบ ไปสอบหลายๆ ครั้ง หรือในหลายห้องสอบในเวลาเดียวกัน หรือนำไปสอบในหลายสถานที่ แล้วสามารถนำผลมาประมวลรวมกันได้

sutmots_openweb สามารถใช้สอบแบบภายในสถานศึกษา หรือสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยต้องกำหนดในส่วนของการตั้งค่าการสอบเมนูที่ 2.กำหนดข้อมูลการสอบ
และยังสามารถกำหนดว่าจะสอบแบบ สอบเสร็จพร้อมกันหรือไม่อีกด้วย

สำหรับการสอบแบบพร้อมกันและภายในวงแลนเดียวกันภายในสถานศึกษา จะมีขั้นตอนการสอบต่างๆ คล้ายการสอบของ sutmots เดิม แต่คล้องตัวกว่ามาก
และมีเมนูจัดการน้อยกว่า ไม่ต้องสลับโหมดไปมาระหว่างอาจารย์และผู้คุมสอบ

มีโหมดกำหนดชื่อถึงสามโหมดคือ กำหนดชื่อของผู้เข้าสอบทั้งหมดเป็นรายคน กำหนดชื่อเดียวทุกคนใช้สอบ หรือกำหนดให้ลงทะเบียนก่อนการสอบ
นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดจำนวนครั้งให้ลองสอบ รวมไปถึงกำหนดเวลาสอบล่วงหน้าอีกด้วย

ขอได้รับความขอบคุณ
ทีมพัฒนา MOTS
Tue May 15 12:24:52 2012Message from developer for version 5505

Since version 5412, the team has stopped the development of old sutmots (but still available).
This is because the team has been used sutmots_openweb in various ways, such as
testing many students who must be interviewed for university campus admission etc.
Because of this
sutmots_openweb has been carefully developed and it trends to work better than original sutmots in amy ways.
In addition, the team found that the original sutmots must be stored in multiple files. Must switch back and forth between the teacher and proctor mode.
And often, when not carefully save System files, the result file will become useless.

Because of these problems, sutmots_openweb has been designed to keep all questions and test results in the single file.
The master file can be used for testing in the several computer rooms at the same time or to test in several places and the results can still be combined and processed together.

Testing on sutmots_openweb can be done in school or through the Internet and
no need to switch back and forth between teacher and proctor mode.

There are three modes to specify tester names: give each tester name individually, setup one name for all tester to use, or tester must register before taking the test.

You can also set the number of times each tester to try out and test time also can be set up in advance.

Thank you very much,
The developer team

Tue May 15 12:24:52 2012