English readme

ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่ของ มทส

(SUT Mobile Online Test System)

1 พฤศจิกายน 2550

รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ root โดยปริยายคือ meroot

ได้รับการสนับสนุนด้วยเงินวิจัยจากกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี 2549


ที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย
ในปีงบประมาณ 2548 หน่วยวิจัยและพัฒนาโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส มทส ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้ทำการวิจัยเรื่อง ระบบการสอบเคลื่อนที่ (MES: Mobile Examination System) ซึ่งสำเร็จไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2549 และต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคมทาง หน่วยวิจัยก็ได้ทำการปรับปรุงโปรแกรมดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้นจนได้เป็นเวอร์ชั่น 1.1 จากนั้นได้จัดให้มีการอบรมการใช้งานให้ผู้สนใจทั่วไปอีก 2 ครั้ง และมีผู้สนใจเข้าอบรมถึง 85 คนจาก 9 มหาวิทยาลัยและจากโรงเรียนมัธยมต่างๆ อีกทั้งได้รับ รายงานว่าโรงเรียนมัธยมบางแห่งได้นำผลงานไปใช้ในการสอบออนไลน์จริงแล้ว และเนื่องจากผลงานชิ้นนี้ใช้ ระบบปฏิบัติการลินุกซ์และโปรแกรมทั้งหมดเป็นโอเพ่นซอร์ส ใช้ได้ฟรีไม่ต้องเสียเงิน ผู้ใช้งานที่เป็นผู้ออกข้อสอบและ ประมวลผลสอบไม่จำเป็นต้องศึกษาการใช้งานลินุกซ์มาก่อน ส่วนผู้ติดตั้งระบบในห้องสอบต้องทราบการทำงานของลินุกซ์เพียงเล็กน้อย เช่นการกำหนดไอพีให้แลนด์การ์ดเป็นต้น การติดตั้งระบบและการลบระบบออกจากฮาร์ดดิสก์ก็ทำได้ ง่ายโดยผ่านทางหน้าต่างการติดต่อด้วยเมนูภาษาไทย  ทั้งตัวข้อสอบและผลการสอบมีการเข้ารหัสอย่างดี จึงสามารถนำ ข้อสอบไปสอบยังสถานที่ห่างไกลได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการสอบที่อยู่นอกสถานที่ และในปัจจุบันสถาบันการศึกษา คำนวนมากมีศักยภาพในการสอบแบบออนไลน์เพราะได้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่มีคอมพิวเตอร์จำนวนมากต่อกัน เป็นระบบเครือข่ายอยู่แล้ว แต่ด้วยอุปสรรค 3 ประการจึงทำให้การสอบออนไลน์ยังไม่เป็นรูปธรรม คือ
  1. คิดว่างบประมาณสำหรับการซื้อคอมพิวเตอร์ที่เป็นระดับ Server class เพื่อรองรับการสอบของผู้เข้าสอบทั้งชั้นได้ นั้นจะต้องมีราคาสูงมาก เช่นอาจหลายแสนบาท
  2. สมมุติหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวได้แล้ว การหาซอร์ฟแวร์สำหรับการสอบแบบออนไลน์อาจจะต้องใช้งบประมาณอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมีราคาเป็นเท่าไหร่ ถ้าให้บริษัทซอร์ฟแวร์เขียนให้ใหม่อาจมีราคาหลายแสน บาท
  3. สมมุติมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์และมีโปรแกรมสำหรับการสอบแบบออนไลน์แล้ว จะต้องมีการฝึกอบรมครู-อาจารย์กันขนานใหญ่เพื่อรองรับการออกข้อสอบและการประมวลผล ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกจำนวนมาก       
อุปสรรคทั้งสามประการนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ ระบบสอบเคลื่อนที่ใหม่นี้ ทั้งนี้เพราะระบบนี้จะใช้ ติดตั้งและกำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งในห้องสอบนั้นเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับการสอบ ตัวโปรแกรม ที่มาพร้อมแผ่นก็ฟรี การออกข้อสอบก็ทำได้ง่าย จากความสามารถของระบบดังกล่าว และจากการที่มีผู้ที่สนใจจำนวนมาก ประกอบกับสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ อย่างกว้างขวางต่อวงการการศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ โดยอาจจะเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง และอาจเป็นสิ่งสำคัญต่อจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลง จากการสอบแบบเดิมที่ใช้กระดาษดินสอหรือปากกา มาเป็นแบบการสอบแบบออนไลน์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับสถานศึกษาที่พร้อม

จึงหวังว่าการปรับปรุง ระบบสอบเคลื่อนที่ครั้งนี้ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ และเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกว่าเวอร์ชั่นที่ผ่านมา จะสามารถสนองต่อการใช้งานทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อรองรับการใช้งานอย่างแพร่หลายต่อไป ทั้งนี้จะได้มีการผลิต VCD สอนการใช้งานประกอบด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เอกลักษณ์โดดเด่นของระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่สำหรับนักพัฒนาจาก มทส

ประโยชน์ต่อผู้เข้าสอบ

ประโยชน์ต่อครู-อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ

ประโยชน์ต่อผู้คุมสอบ

ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่สำหรับนักพัฒนาจาก มทส จึงเหมาะสำหรับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและหน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

เห็นได้ชัดว่าในปัจจุบันนี้ ความพร้อมของสถานศึกษาในการมีห้องคอมพิวเตอร์ที่มีจำนวนคอมพิวเตอร์ในห้องที่ต่อเป็นระบบ Network อยู่แล้วมีมากขึ้น ดังนั้นการสอบแบบออนไลน์ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้เพราะอาจช่วยให้ประหยัด กระดาษ ช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมข้อสอบและการตรวจข้อสอบ รวมทั้งความสามารถหลายๆ อย่างของการสอบแบบออนไลน์อาจช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะการแสดงสีสันของข้อสอบก็ดี การแสดงสีที่ต่างกันของข้อสอบที่ทำแล้วด้วยความแน่ใจ ที่ทำแล้วแต่ไม่แน่ใน รวมถึงข้อที่ยังไม่ได้ทำ และ การแสดงความก้าวหน้าของการสอบและเวลาที่เหลือของการสอบที่จอ อาจส่งผลให้ผู้เข้าสอบได้คะแนนมากขึ้นอีกด้วย อีกทั้งความสามารถในการเฉลยข้อสอบยังสามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งด้วย ส่วนการบอกคะแนนที่สอบได้และการบอกลำดับของคะแนนที่ได้ ยังเป็นสิ่งที่ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่ต้องการอีกด้วย ประกอบกับหลักการทำงานของระบบที่ใช้เครื่องใดๆ ในห้องสอบเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับการสอบ และใช้เครื่องใดๆ สำหรับการออกข้อสอบและประเมินผล ตัวระบบทั้งหมดรวม และคู่มือการใช้งาน ทั้งที่อยู่ในรูปของหน้าเว็บและที่อยู่ในรูปของวิดีโอรวม อยู่บน DVD หนึ่งแผ่น ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี จึงอาจนับได้ว่า สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สมบูรณ์เพียบพร้อมสำหรับการจัดสอบออนไลน์ที่สุด ที่เป็นของฟรี ที่สถาบันการศึกษาทั้งหลายจะนำไปใช้งาน ด้วยความสามารถของผลงานชิ้นนี้ ผู้วิจัยจึงมั่นใจว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งระดังมหาวิทยาลัยและระดับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยจะมีการนำไปใช้งานจริง และจะส่งผลต่อหัวเลี้ยวหัวต่อของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลง จากระบบการสอบด้วยกระดาษ-ดินสอมาเป็นการสอบออนไลน์อย่างแน่นอน

Thai readme

Mobile Online Test System from
Suranaree University of Technology

1 November 2007

Default password for root is meroot

Supported by Princess Sirindhorn's Innovation and Inventions Fund (Fiscal year 2006)

Rationale

In the fiscal year 2005, the SUT open source development and research unit received a fund from Princess Sirindhorn’s Innovation Fund to develop a mobile examination system. The project was completed on June 2006. Later on in August, the system was improved to version 1.1. Two workshops were then conducted for 85 interested people, university teachers and high school teachers. Some schools reported that they have actually implemented the system in their school tests. The system uses Linux, a freeware. No basic knowledge is required for the test writers in using Linux while a little knowledge such as fixing the IP address is required for persons setting up the system. The system can be used in a remote place since it is equipped with secured codes. At present there are several educational institutes that have the potential to implement an online test system because they already have a network system with several connected computer labs. However, there are 3 main factors that hinder the use of online tests. They are:
1. the high cost of server class computers
2. the high cost of online test software
3. the cost of training teachers in using the software
All 3 above problems can be eliminated easily with the use of SUT Mobile Online Test System. Only one computer in a test room is set up as a server. Item construction is also easy. Many people are interested in this system. Foreseeable bugs are eliminated in this updated version and more functions are added in for the use of both schools and universities. A VCD introducing how to use the program is also incorporated. Eventually, paper and pencil tests will be replaced by this online system in several institutes.

Research Objectives
 
Outstanding characteristics of the SUT Mobile Online Test system

Advantages for Test Takers

Benefits for Test Writers

Benefits for Proctors

SUT Mobile Online Test System is suitable for:

Advantages of the SUT Mobile Online Test system

At present, there are many institutes that have several computer rooms on a network. Therefore, online tests are inevitable. They can save paper and time in producing and marking tests. They can also make teaching and learning more efficient because the tests can be displayed in color and can be marked in various ways, such as the items done, or the unsure items. The time progress can help the test takers in managing the test. The fact that learners can look at the correct answers at the end of the test also promotes learning. Their position in the test results can assist the learners to improve their performance. A DVD contains both the system and a demonstrating how to use the system is available to be downloaded with no cost. This is the first free and most complete online test system available now. The researchers are confident that this program will be very useful for educational sectors in Thailand and abroad.