New in version 2.1 ( 1 May 2008)
สิ่งที่เพิ่มเติมและใหม่ ในเวอร์ชั่น 2.1 (1 พฤษภาคม2551)


1. Use installer 3.0
    It provides better functionality for developer.
    Modify system.tar.gz to handle:
        1. installation for two CD's version.
        2. installation for DVD version.
        3. make myCD will create both two CD's and DVD versions.

ใช้ ตัวติดตั้งเวอร์ชั่น 3.0 ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักพัฒนายิ่งขึ้น โดยนักพัฒนาสามารถแก้ไข
โปรแกรมการติดตั้งทั้งหมดที่อยู่ใน mycd/system.tar.gz ได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุง
โปรแกรมการติดตั้งที่อยู่ใน mycd/system.tar.gz ให้รองรับการติดตั้งระบบที่เป็น DVD แผ่นเดียวและระบบที่ใช้ CD 2 แผ่น
และรองรับการทำ distro ใหม่ที่มีทั้งแบบ DVD และ CD 2 แผ่นอีกด้วย


2. SUT-MOTS 2.1 is in a DVD or two CDs
   Most of schools do not have DVD drive; therefore, two CDs version may
   be useful even though it may takes more time to install.
   For completeness, an update file may be download from website http://linux.sut.ac.th
   and install when the second CD is not available.
   DVD version is still also available.
   (Thank Por-or Komsorn)

เนื่องจากโรงเรียนจำนวนมาก ยังไม่มีอุปกรณ์อ่าน DVD ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับ
การติดตั้งทั้งแบบใช้แผ่น DVD และใช้แผ่น CD 2 แผ่น สำหรับผู้ที่ใช้เวอร์ชั่น 2.0 ถ้าต้องการ upgrade เป็นเวอร์ชั่น 2.1
สามารถทำได้โดย download ไฟล์ upgrade จาก http://linux.sut.ac.th


3. Fix bug in display score graph
   Originally, when score is in real number ( for example 0.5)
   graph will not display. Now it works by round up score to integer.
   (Thank Ajarn Surasak)

ได้แก้ไขบัก เพื่อให้สามารถแสดงกราฟคะแนนได้ เมื่อ ค่าคะแนนที่ได้ ไม่เป็นจำนวนเต็ม ซึ่งมักจะเกิดในกรณีที่
คะแนนที่ได้ต่อข้อเป็นเลขจำนวนจริงเช่น 0.5 คะแนนเป็นต้น ทั้งนี้โดยการปัดคะแนนที่ได้เป็นจำนวนเต็มก่อน
การแสดงกราฟ


4. Change column in Excel output to contain only the total for easy further calculation
    For example not to contain 10x1=10 but only show the total 10
   (Thank Ajarn Surasak)

เปลี่ยนการแสดงผลในไฟล์ excel ให้เป็นการแสดงค่าผลลัพธ์ เช่น แทนการแสดงในรูปแบบ 10x1=10 เป็น 10
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนำผลไปใช้ในการคำนวณต่อไป


5. Fix algorithm for the test that is not finished at the same time.
   When the test does not finish at the same time, seeing solution and seeing score
   can be enable but seeing score graph will be disable automatically.
    It does not make sense to generate the graph while the test has not finished
    because complete data for comparision is not available and the calculation
    will take too much system time.  Also, displaying score will not show average,
    mean and standard deviation due to the same reason.
   (Thank Ajarn Surasak)

สำหรับการสอบแบบต่อเนื่อง ที่ผู้เข้าสอบมาเข้าสอบเมื่อใดก็ได้ สอบแล้วทราบผลทันที นั้น บางโรงเรียนจำเป็นต้องสอบด้วยวิธีนี้แทนการสอบแบบสอบพร้อมกันหยุดพร้อมกัน ทั้งนี้เพราะจำนวน
ผู้เข้าสอบ มีมาก เกินกว่าจำนวนคอมพิวเตอร์มาก
ตามปกติแล้วการแสดงคะแนนหลังสอบ และการแสดงกราฟคะแนน จะต้องมีการคำนวณหาผลสอบ
ของผู้เข้าสอบทุกคนก่อน จึงจำสามารถแสดงค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุดได้ ซึ่งถ้าเป็นการสอบแบบหมดเวลาพร้อมกัน
ก็ไม่มีปัญหา เพราะระบบจะทำการคำนวณครั้งเดียวเท่านั้น แต่ถ้าเป็นการสอบแบบต่อเนื่อง ถ้ายอมให้มีการคำนวณ
เช่นนี้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีผู้ใดผู้หนึ่งสอบเสร็จ ก็จะทำให้ระบบทำงานหนักมาก และผลที่ได้ เช่นค่าคำแนนเฉลี่ยเป็นต้น
ก็ยังไม่ใช่ค่าจริง เพราะยังสอบกันไม่ครบเป็นต้น ดังนั้นสำหรับการสอบแบบต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่จะต้องงดการแสดงกราฟ
และการแสดงคะแนน จะแสดงเฉพาะคะแนนที่คนนั้นๆ ทำได้เท่านั้นจะไม่มีการหาค่า คะแนนต่ำสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


6. Change Student login window
    Not to auto focus when mouse is over the column to fill in data.  This feature confuses user.
   (Thank Ajarn Surasak)

จากการสอบจริงพบว่า ที่หน้าต่างล็อกอินเข้าสอบ  ผู้เข้าสอบสับสน การใช้เม้าส์ชี้แล้วป้อนข้อมูล ซึ่งเป็นการทำงานของ
auto focus จึงจำเป็นต้องถอดความสามารถนี้ออก ผลคือผู้เข้าสอบต้องใช้เม้าส์คลิกที่ช่อง แล้วจึงป้อนข้อมูล
แทนการใช้เม้าส์ชี้ที่ช่อง


7. Entering html tag
    Fix the input script to be able to read html line such as <font color="#cc0000">abc</font> in the exam text.
   (Thank Ajarn Tipaya (Ratchapat korat U.)

อาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์พบว่า ไม่สามารถป้อน แทก html ตัวอย่างเช่น <font color="#cc0000">abc</font>
เข้าไปในตัวข้อสอบได้ จึงทำการแก้ไขบักดังกล่าวแล้ว


8. Detecting browser that student use.
    If student uses browser IE, the program will ask student to use firefox.
    IE will not support well on the AJAX using for SUT-MOTS 2.1

เนื่องจาก AJAX ที่ใช้ใน SUT-MOTS 2.1 ยังใช้ได้ไม่ดีกับบราวเซอร์ IE และปรากฏว่าผู้เข้าสอบจำนวนหนึ่งไม่อ่าน
รายละเอียดที่หน้าจอ ที่บอกให้ใช้โปรแกรม Firefox ในการสอบ จึงหลงใช้ IE และภายหลังจึงพบว่า ข้อสอบไม่ปรากฏที่หน้าจอ
ทำให้เสียเวลาในการเปลี่ยนบราวเซอร์ใหม่ ระบบจึงทำการ ตรวจสอบเรื่องนี้ และแจ้งเตือนเมื่อจะเริ่มการล็อกอินเข้าสอบ


9. Detecting browser using proxy server.
    Proxy server will degrade system connectivity and will cause faulty detecting student cheating
    because many students will appear to use the same computer.
    Therefore, when teacher, proctor and student use proxy to connect to the server, warning will be shown on screen.

จะแสดงข้อความเตือนเมื่อตรวจพบว่า มีการต่อเข้ามายังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ผ่านทาง proxy server ด้วยเหตุผล 2 ประการ
1. การต่อผ่าน proxy server จะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้น ในการติดต่อเข้ามายังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ทำให้เสียเวลาในการทำข้อสอบ
2. จะทำให้ระบบการตรวจจับการทุจริต ด้วยการทำสอบให้กัน ผิดพลาด


10. For remote control on the test, MAC address is allowed.
     For better security when allowing the remote computer to be able to login as a teacher
     and a proctor, MAC address may also be specified in addition of the IP alone.
     However, to use this feature, the test server and the remote computer must stay on the same LAN.
     (No gate way in between)
     (Thank Ajarn Surasak)

เพิ่มการกำหนด MAC address สำหรับการอนุญาตให้เครื่องภายนอกเข้ามาดำเนินการสอบจากระยะไกล
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ในระบบให้ดียิ่งขึ้น แต่ความสามารถนี้ จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเครื่องควบคุมและเครื่องเซิร์ฟเวอร์
อยู่ในระบบ LAN เดียวกันเท่านั้น นั้นคือสามารถสื่อสารกันได้ดดยตรง ไม่ต้องผ่าน gateway


11. Detecting proxy using for teacher mode.
     For teacher mode, both local or from the remote, web browser should not
     use proxy server due to security reason.

มีการตรวจจับการใช้งานผ่าน proxy server สำหรับโหมดอาจารย์ และแนะนำไม่ให้ทำเช่นนั้น เพราะปัญหาทางด้านความปลอดภัย


12. Displaying score graph for score grater than 100.
      When score is greater than 100, the score graph will be displayed as % of full score.
      The number is also rounded up to nearest integer.

แก้ไขบัก ที่ไม่สามารถแสดงกราฟคะแนนได้เมื่อคะแนน โตกว่า 100 โดยการแสดงกราฟของคะแนนที่อยู่ในรูป
เป็น % ของคะแนนเต็ม แล้วปัดเป็นจำนวนเต็มแทน


13. Warning when student click a button to stop the test.
      When student want to stop the test, there will be a popup showing in red.
      In the popup, numbers of undone problem will also be displayed.
      This warning will better notify the student to recheck before stopping the test.
     (Thank Dr. Kacha)

เมื่อผู้เข้าสอบต้องการยุติการสอบ จะมีการแสดงข้อความเตือนและบอกจำนวนข้อที่ยังไม่ได้ทำ (ถ้ามี) ที่หน้าจอ


14. Generate printing on the teacher mode.
      Correct file name for Pdf cutting form.
      Pdf file for student to sign in each room has name sorted by computer number instead of student ID.

แก้ไขการตั้งชื่อไฟล์ของแบบพิมพ์ที่ใช้ตัดแจกในห้องสอบ และใบที่ให้ผู้เข้าสอบเซ็นชื่อแยกตามห้อง กำหนดให้เรียงตาม
หมายเลขเครื่องแทนการเรียงตามรหัส แต่ถ้าเป็นใบเซ็นชื่อรวม จะเรียงตามรหัสแทนการเรียงตามหมายเลขเครื่อง


--- End ---