ลิงก์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำงาน การเซ็ตอัพเว็บคลัสเตอร์ และการตรวจวัดประสิทธิภาพ(benchmarking)


1. ClusterStack for Ubuntu
2. LVS
3. The Linux-HA project
4. UbuntuLTSP/LTSP-Cluster
5. Galera Cluster for MySQL
6. GlusterFS is a cluster file-system
7. Moodle.org
8. Pacemaker setup
9. Welcome to Pacemaker
10. Pacemaker 1.1 Clusters from Scratch or download from here.
11. Distributed Replicated Storage Across Four Storage Nodes With GlusterFS 
12. The Linux-HA User’s Guide
13. Test cases for cluster components in Ubuntu 10.04
14. Virtual Server via Direct Routing
15. Howto LVS
16. Siege is an http load testing and benchmarking utility
17. Howto: Performance Benchmarks a Webserver using AB
18. ab - Apache HTTP server benchmarking tool
19. HAProxy: The Reliable, High Performance TCP/HTTP Load Balancer
20. Cluster Computing / Computer Clusters