เว็บคลัสเตอร์พร้อมใช้ จาก มทส. 5506
(SUT Instant WebCluster)
29 June 2012
ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี 2552

ที่มา
สำหรับยุคไอทีเช่นทุกวันนี้ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนได้กลายเป็นสิ่งที่จำเป็น เป็นเหตุให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ได้รับงบประมาณหรือจำเป็นต้องแบ่งสรรงบประมาณ สนับสนุนเพื่อการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนมากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับปริมาณของนักเรียน และสิ่งหนึ่งที่นับว่าสำคัญยิ่ง ก็คือการจัดให้มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับอีเลิร์นนิงขึ้นภายในโรงเรียน  จากประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งได้จัดให้มีอีเลิร์นนิง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และจนทุกวันนี้มีการเปิดวิชาเรียนในรูปแบบอีเลิร์นนิงบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ถึง 627 รายวิชา พบว่า เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะ  จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับงานได้มากขึ้น การซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่ อาจจะไม่เป็นอุปสรรคหรือปัญหาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ แต่จะเป็นปัญหาสำหรับโรงเรียนต่างๆ ซึ่งมีอยู่ถึง 35,697 โรงเรียนในประเทศไทย รวมไปถึงสถานศึกษาของเอกชนทั้งหลาย ทางหน่วยวิจัยและพัฒนาโอเพนซอร์ส มทส. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การวิจัยที่จะสอดคล้องต่อวิถีทางเศรษฐกิจพอเพียง ต่อเรื่องนี้คือต้องให้ผลงานวิจัยอยู่ในรูปแบบการนำคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องระดับเซิร์ฟเวอร์ที่มีราคาสูง หรือเครื่องพีซีธรรมดา มาต่อพ่วงให้ทำงานประสานกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามารถนำเครื่องพีซีแบบตั้งโต็ะธรรมดา ให้มาทำงานร่วมกันเป็นคลัสเตอร์ เพื่อใช้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับอีเลิร์นนิง ในโรงเรียนได้ จะทำให้เกิดการประหยัดงบประมาณแผ่นดินทางด้านการศึกษาจำนวนมาก งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2552 จนบัดนี้จึงได้สำเร็จลุล่วงแล้ว จึงได้ทำการเผยแพร่ความรู้ และแจกจ่ายผลงานให้ผู้ที่สนใจได้นำไปใช้งาน

สิ่งสำคัญในการผลงานวิจัยชิ้นนี้
เป็นการศึกษา ทดสอบ ทดลอง และทำการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ผลงานเว็บคลัสเตอร์ พร้อมทั้งทำให้เกิดความพร้อมใช้  ใช้งานง่าย มีคู่มือประกอบการใช้งาน มีคำอธิบายการทำงาน และแสดงส่วนต่างๆ ของโปรแกรมที่ใช้ สำหรับผลงานนี้สิ่งที่ได้เตรียมไว้ให้เพื่อการนำไปใช้งานทันทีคือ สามารถกำหนดติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้ทำงานร่วมกันเป็นคลัสเตอร์ได้สูงสุด 4 เครื่อง ที่กำหนดไว้เช่นนี้เพราะผู้วิจัยเห็นว่า ถ้าต้องใช้เครื่องมากกว่า 4 เครื่อง น่าจะเหมาะกว่าถ้าจะซื้อเครื่องใหม่ที่ดีกว่ามาใช้งาน ทั้งนี้เพราะค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องที่มากกว่า 4 เครื่องอาจสูงเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อเครื่องเดียวใหม่ที่เร็วกว่า ผลงานพร้อมใช้นี้ นอกจากจะใช้ทำเป็นเว็บคลัสเตอร์แล้วยังสามารถใช้ติดตั้งบนเครื่องเดียวทำเป็นเซิร์ฟเวอร์อีเลิร์นนิงที่ใช้มูเดิ้ลได้ด้วย

ความสามารถของ SUTinsWebCluster 5506
  • ติดตั้งเป็นเซิร์ฟเวอร์อีเลิร์นนิง ด้วยการใช้มูเดิลเวอร์ชัน 2.2.3+ [ค่าที่ตั้งไว้ ผู้ใช้ admin มีรหัสผ่านเป็น meroot]
  • ใช้ในการฝึกอบรม อีเลิร์นนิง ด้วยการใช้มูเดิล เพราะมีความสามารถในการส่งหน้าจอผู้สอนและส่ง browser firefox ไปยังเครื่องต่างๆ ภายในห้องเรียนเมื่อบูตผ่านแลน
  • ติดตั้งเป็น DHCP เซิร์ฟเวอร์สำหรับการแจกไอพีให้เครื่องอื่นๆ ในวงแลนเดียวกัน
  • ใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP
  • กำหนดติดตั้งให้หลายเครื่อง(2 ถึง 4 เครื่อง)ประมวลผลร่วมกันเป็นคลัสเตอร์เพื่อทำงานเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อีเลิร์นนิง

คู่มืออื่นที่น่าสนใจ

ไฟล์วิดีโอต่อไปนี้ ถ้าท่านใช้ firefox จะสามารถแสดงผลได้เลย

ลิขสิทธิ์ของผลงาน
ทุกอย่างที่ใช้เป็นการพัฒนาต่อยอดระบบปฏิบัติการเปิด ดังนั้นผลงานนี้จึงถือมีลิขสิทธิ์  General Public License ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้งาน หรือพัฒนาต่อยอดได้


ผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อผู้พัฒนาโอเพนซอร์ส มทส. 044224452 หรือ 044224422 หรือ sompan@sut.ac.th