ด่วน !!! อบรมฟรี "ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส." ครั้งที่สอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การใช้งานระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้นสอง อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553
By SUT Open Source Reseach and Development Unit