SUT-MOTS-TBMS 5401 Updated 1

รุ่นปรับปรุงครั้งที่ 1 ของ SUT-MOTS-TBMS 5401

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

อัพเดทนี้ประกอบด้วยการอัพเดท 4 ส่วน

1. index.php และ index_ajax.php
สำหรับการแสดง ลิงก์เข้าไปทำสอบสำหรับวิชาที่เปิดสอบ โดยให้มีการแสดงบอกรายละเอียดว่าเป็นเว็บสอบ sutmots หรือ sutmots_openweb
2. add_mots_web
ส่วนนี้คือส่วนของโปรแกรมที่ใช้เพิ่มเว็บสอบทั้งแบบ sutmots และ sutmots_openweb มีการแก้ไขบักในส่วนเชื่อมโยงคู่มือ ในกรณีที่เป็นการ
สร้างเว็บแบบ sutmots ขึ้นมาใหม่ ให้สามารถแสดงคู่มือได้อย่างถูกต้อง
3. sutmots
เป็นส่วนของโปรแกรม sutmots สำหรับการสอบในห้องตามปกติ
-มีการเพิ่มเติมในส่วนที่จะให้สามารถเพิ่มรูปเข้าไปในส่วนของคำอธิบายตอนเฉลยได้
-มีการเพิ่มเติมในส่วนโหมดอาจารย์ การประมวลผลการสอบ ให้มีเมนูย่อย กำหนดพิเศษ ที่จะให้สามารถกำหนดข้อสอบบางข้อ
ที่จะตรวจให้ทุกคนที่เข้าสอบทำถูกหมด หรือทำผิดหมดได้ ซึ่งจะช่วยได้มากในกรณี ที่ข้อสอบข้อนั้นไม่มีคำตอบที่ถูกหรือ
คำถามที่ถามผิดจนไม่สามารถหาคำตอบได้ ซึ่งในกรณีนี้ สามารถกำหนดให้ทุกคนทำถูกหมดเพื่อยกผลประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าสอบ
หรือในกรณีที่ ข้อสอบเกิดมีซ้ำกันและต้องการยกเลิกบางข้อ ในกรณีเช่นนี้ สามารถกำหนดให้ทุกคนทำข้อสอบข้อดังกล่าวผิดหมด
ซึ่งจะคล้ายกัยว่าไม่มีข้อสอบดังกล่าวให้ทำ เพราะได้ 0 คะแนนกันทุกคน
-มีการเพิ่มเติมในส่วนโหมดอาจารย์ การประมวลผลการสอบ ให้สามารถแสดงลำดับการได้คะแนน โดยมีการเรียงตามเวลาที่ส่งข้อสอบด้วยได้อย่างถูกต้อง
-มีการเพิ่มเติมในส่วนโหมดอาจารย์ ในเมนู การกำหนดรายละเอียดการสอบ สำหรับการสอบแบบ หมดเวลาไม่พร้อมกัน ให้สามารถแสดงกราฟคะแนนได้
นั่นหมายถึงว่า แม้จะเป็นการสอบแบบหมดเวลาไม่พร้อมกัน ผู้เข้าสอบจะสามารถเห็นกราฟคะแนนเปรียบเทียบกับผู้สอบคนอื่นๆ ที่สอบเสร็จแล้วได้
-มีการแก้ไขบัก ในส่วนโหมดผู้คุมสอบ ในการเพิ่ม/ลด เวลา ในการสอบให้แก่บางคน หรือให้ทั้งห้อง
-ไฟล์นำข้อสอบออกและไฟล์ข้อมูลระบบจะมีเลขกำกับเพื่อให้เห็นชัดว่า เป็นไฟล์คู่กัน
4. sutmots_openweb
เป็นส่วนของโปรแกรม sutmots สำหรับสอบผ่านอินเทอร์เน็ต มีการเพิ่มเติมในส่วนที่จะให้สามารถเพิ่มรูปเข้าไปในส่วนของคำอธิบายสำหรับการเฉลยได้

By SUT Open Source Reseach and Development Unit