SUT-MOTS-TBMS 5401 updated4

ออกในวันที่ 11 มีนาคม 2554

 

สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว

สิ่งใหม่คือ

สำหรับลินุกซ์:
1. ได้ทำการอัพเกรด kernel เป็น 2.6.35-27-server และโปรแกรมอื่นๆ อีกจำนวนมาก
2. เพื่อเพิ่มความเร็วได้ทำการ หยุด postfix, dovecot(/etc/init), winbind, nmbd(/etc/init), nfs-kernel-server ไม่ให้ทำงานพร้อมการบูต
3. แก้ไข เมื่อใช้วินโดวส์เป็นเครื่องลูกต่อเข้ามาสอบ แล้วเกิดความหน่วงล่าช้า โดยการอนุญาต port 53.
sudo ufw logging off; sudo ufw allow 53;

สำหรับ SUT-MOTS(ระบบสอบออนไลน์สำหรับการสอบภายในห้องสอบ):
1. เปลี่ยน version.php สำหรับ sutmots และ sutmots_openweb เป็น 11Mar2011
2. ยุติการทำงานของ asave.php และ aupdate.php สำหรับทั้ง sutmots และ sutmots_openweb เพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้น
3. ทั้ง sutmots และ sutmots_openweb ได้เพิ่มความสามารถในการเพิ่มไฟล์ .mp4 เข้าไปในข้อสอบ

สำหรับ sutmots_openweb(ระบบสอบออนไลน์สำหรับการต่อเข้ามาสอบจากอินเทอร์เน็ต):
1. เพิ่มความสามารถในการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นรายบุคคลเมื่อ user mode เป็นการกำหนดชื่อทั้งหมด(allname)
2. เพิ่มความสามารถในการแสดงการทำข้อสอบของผู้เข้าสอบแต่ละคน
3. เพิ่มความสามารถในการกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาหยุดสำหรับการล็อกอิน การสอบ และการดูเฉลย
4. สำหรับโหมดการกำหนดชื่อทั้งหมด(allname), เพิ่มความสามารถในการคำนวณใหม่ ซึ่งจำเป็นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเฉลยใหม่
5. ผู้เข้าสอบโหมดการกำหนดชื่อทั้งหมด(allname) สามารถสอบได้เท่าจำนวนที่กำหนด ในการป้อนรายละเอียดการสอบ(จำนวนครั้งของการสอบ)

By SUT Open Source Reseach and Development Unit