SUT-MOTS-TBMS 5401 Updated 9

5 กรกฎาคม 2554

SUT-MOTS-TBMS 5401 updated9 สำหรับไฟล์ iso ดาวน์โหลดที่นี่

ใช้สำหรับผู้ติดตั้งบน SUT-MOTS-TBMS 5401 updated8 แล้วเท่านั้น

วิธีใช้งาน (สำหรับผู้ที่ติดตั้ง Updated8 แล้ว)
ให้ดาวน์โหลดไฟล์ update8toupdate9-5July2554.tar.gz
ไปวางไว้บน Desktop
จากนั้นให้  click ขวาที่ไฟล์นี้ แล้วจะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นให้เลือก Extract Here
จากนั้นให้เข้าไปที่ ไดเร็กทอรี่ update8toupdate9 แล้วอ่าน readme.txt ในนั้น

เพื่อแก้ไขบักสำหรับ SUT-MOTS-TBMS 5401 updated8 ดังต่อไปนี้
1. เมื่อนำชื่อผู้เข้าสอบเข้าทางไฟล์ .doc หรือ .docx เมื่อไม่มีรูป ไม่สามารถนำเข้าได้
2. การแสดงในหลายหน้าต่าง จะมีบล็อกแสดงตำแหน่งที่จะแสดงรูปผู้เข้าสอบ ทั้งๆ ที่ไม่มีรูป
3. การแสดงรูปในหน้าต่างผู้เข้าสอบมีขนาดโตเกินไป ทำให้การแสดงข้อสอบดูไม่เรียบร้อย

เพิ่มเติม
ให้สามารถป้อนชื่อผู้เข้าสอบด้วยการใช้ไฟล์ .doc หรือ .docx โดยมีแต่ชื่อก็ได้ มีรูปพร้อมชื่อก็ได้
หรือบางชื่อไม่มีรูป บางชื่อมีรูปก็ได้

By SUT Open Source Reseach and Development Unit