"อบรมฟรี" การใช้งานระบบ "เว็บเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์เคลื่อนที่พร้อมใช้จาก มทส."

สามารถลงทะเบียนได้ที่ -> http://linux.sut.ac.th/train/traincluster/index.php
ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ห้องคอมพิวเตอร์(ชั้น2) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นการอบรมเผยแพร่งานวิจัย "เว็บเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์เคลื่อนที่พร้อมใช้จาก มทส."
(SUT-Mobile instant WEb Cluster training)

จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 50 คน จัดอบรม 1 วัน 6 ชั่วโมง

By SUT Open Source Reseach and Development Unit