หลักการและเหตุผล

               เพื่อให้เกิดการประหยัดและให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทีมงานวิจัยและพัฒนาโอเพนซอร์สของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้เกิดวิสัยทัศน์ ที่จะทำให้เกิดการนำไอซีทีมาใช้แบบพอเพียง จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส ที่เรียกว่า MOTS: Mobile Online Test System มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และทำการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมต่อยอด มาอย่างต่อเนื่องถึง 22 ครั้ง ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานจำนวนมาก ผู้ใช้งานมีตั้งแต่ครูตามโรงเรียนต่างๆ ไปจนถึงอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ต่อมาในกลางปี พ.ศ. 2556 คณะทำงาน E-Testing ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจาก 9 มหาวิทยาลัย มีความสนใจในระบบ MOTS จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับผิดชอบการพัฒนาต่อยอดผลงานชิ้นนี้อีกครั้ง เป็นครั้งที่ 23 เพื่อให้ได้ ระบบ E-Testing ส่วนการบริหารจัดการการทดสอบ ณ สนามสอบ ซึ่งเป็นความโชคดีของคนไทยทั้งประเทศ ที่ผลงานทั้งหมดนี้เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส และได้รับความเห็นชอบจาก สทศ. ในการเผยแพร่และเปิดโอกาสให้ครูทั่วประเทศจะสามารถนำผลงานชิ้นนี้ไปใช้งานได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค และการฝึกอบรมนักเรียนของตน เพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับการทดสอบของ สทศ. ในอนาคตอันใกล้ โดยทาง สทศ. จะนำระบบสอบด้วยคอมพิวเตอร์นี้ มาใช้ในการสอบ O-NET, GAT และ PAT ผ่านระบบเครือข่ายแทนการสอบด้วยกระดาษ/ดินสออย่างเช่นในปัจจุบัน
       บัดนี้ ผลงานดังกล่าวได้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานและเผยแพร่ จึงได้กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร “E-Testing ส่วนการบริหารจัดการการทดสอบ ณ สนามสอบ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม มีสามารถนำผลงานนี้ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้นการประหยัดกระดาษ มีความรวดเร็วในการประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของตน

วัตถุประสงค์

        เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน และแนะนำการใช้งานระบบอย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถนำผลงานไปใช้งานได้เต็มสมรรถภาพ

เป้าหมาย

        ในการอบรมนี้เป็นการอบรมแบบติวเข้มใช้เวลา 2 วัน และผู้เข้าอบมรมต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มาก่อน ถ้าเป็นครูที่ดูแลระบบเน็ตเวิร์กหรือดูแลห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนยิ่งดี หรืออาจเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลห้องคอมพิวเตอร์ก็ได้ โรงเรียนหนึ่งๆ ควรส่งตัวแทนเข้าอบรมอย่างน้อย 2 ท่าน โดยทุกท่านต้องนำเครื่องโน็ตบุ๊กและ Flash Drive ขนาด 4 GB ที่ว่างมาเอง

ตารางการอบรม (หลักสูตร 2 วัน)

วันที่ 1
เวลา ระยะเวลา กิจกรรม
๐๘.๔๕ - ๑๐.๑๕ น. ๑ ชม. ๓๐ นาที แนะนำระบบ E-Testing ส่วนการบริหารจัดการการทดสอบ ณ สนามสอบ
๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. ๑๕ นาที พักเบรกช่วงเช้า
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑ ชม. ๓๐ นาที ติดตั้งระบบ SOTS (Stand-alone Online Test System), STS (Site Testing Server) และ RTS (Room Testing Server)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ๑ ชม. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๑ ชม. ๓๐ นาที การใช้งาน SOTS ช่วงที่ ๑
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. ๑๕ นาที พักเบรกช่วงบ่าย
๑๔.๔๕ - ๑๖.๑๕ น. ๑ ชม. ๓๐ นาที การใช้งาน SOTS ช่วงที่ ๒

วันที่ 2
เวลา ระยะเวลา กิจกรรม
๐๘.๔๕ - ๑๐.๑๕ น. ๑ ชม. ๓๐ นาที การใช้งาน STS และ RTS
๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. ๑๕ นาที พักเบรกช่วงเช้า
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑ ชม. ๓๐ นาที การเชื่อมต่อระหว่าง STS กับ RTS
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ๑ ชม. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ๑ ชม. ๓๐ นาที การใช้งาน Correctness and Connectivity Test
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. ๑๕ นาที พักเบรกช่วงบ่าย
๑๔.๔๕ - ๑๖.๑๕ น. ๑ ชม. ๓๐ นาที ถาม / ตอบ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • โปรแกรมระบบสอบออนไลน์เวอร์ชันล่าสุด
 • วุฒิบัตรการผ่านการอบรม
 • อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม ทุกวันที่อบรม

รายละเอียดค่าลงทะเบียน

 • ค่าอบรมท่านละ ๓,๐๐๐ บาท (ไม่รวมค่าห้องพัก)
 • สำหรับผู้ที่มาเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ ๔ คนขึ้นไป รับส่วนลดเหลือ ๒,๕๐๐ บาท/คน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

       1. ชำระด้วยตนเอง ที่งานการเงิน เทคโนธานี อาคารสุรพัฒน์ 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 15.30 น.
       2. โอนเงินผ่านธนาคาร
          ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชื่อบัญชี มทส.-เทคโนธานี-รายรับ เลขบัญชี 980-2-88305-0
          ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชื่อบัญชี มทส.-เทคโนธานี-รายรับ เลขบัญชี 707-223218-0
          หลังการโอนเงินโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินทาง E-mail: panita@sut.ac.th หรือ ทางโทรสาร : 0 4422 4814
          โดยโปรดระบุชื่อหรือหน่วยงาน ที่อยู่ ที่จะให้ระบุในใบเสร็จรับเงิน พร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ
โปรดชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม อย่างน้อย 5 วันทำการ

ข้อกำหนดของผู้เข้าอบรม

 • ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • ผู้เข้าอบรมต้องนำเครื่องโน้ตบุ๊กมาเอง โดยให้เตรียมแบ่งไดรว์ว่างขนาด 15GB ไว้หนึ่งไดรว์และ format ให้ว่างไว้ (ถ้าเนื้อที่มีน้อยจะใช้ขนาด 10GB ก็ได้)

หมายเหตุ

 • สำหรับผู้ที่ต้องการห้องพักภายในมหาวิทยาลัย ที่สุรสัมมนาคาร ค่าห้องพักคืนละ 800 บาท (2 คน/ห้อง รวมอาหารเช้า)
  โดยต้องระบุว่ามาเข้าร่วมอบรมในโครงการนี้ สามารถสอบถามและสำรองห้องพักได้ที่ โทรศัพท์ 0-4422-4880
 • เทคโนธานี ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนหรือยกเลิกการจัดอบรมกรณีจำนวนผู้สมัครอบรมไม่ถึงจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ที่ 25 คน

ความสามารถบางส่วนของระบบ

 1. กำหนดและนำเข้าข้อสอบได้ 9 รูปแบบคือ
  • ข้อสอบแบบเลือกตอบ
  • ข้อสอบแบบถูกผิด
  • ข้อสอบแบบจับคู่
  • ข้อสอบแบบเติมข้อความ
  • ข้อสอบปรนัยหลายตัวเลือก 1 คำตอบ
  • ข้อสอบแบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน
  • ข้อสอบแบบระบายคำตอบที่เป็นค่าตัวเลข
  • ข้อสอบแบบบทความให้อ่าน+ปรนัยแบบกลุ่มคำตอบ สัมพันธ์กัน หลายกลุ่มหลายตัวเลือก
  • ข้อสอบแบบเรียงลำดับ
 2. การนำเข้าข้อสอบทำได้ 3 วิธีคือ ป้อนตรงเข้าที่หน้าจอ เขียนข้อสอบในไฟล์ .doc แล้วโหลดเข้าระบบ หรือ นำเข้าข้อสอบที่เคยทำไว้ก่อนแล้วด้วยโปรแกรมนี้
 3. สามารถกำหนดได้ว่าจะให้สุ่มสลับข้อคำถามหรือสุ่มสลับข้อเลือกหรือไม่ โดยสามารถกำหนดทั้งชนิดของคำถามเช่นคำถามแบบเลือกตอบ หรือจะกำหนดเป็นเพียงบางข้อคำถามก็ได้
 4. สามารถบรรจุ รูป เสียง และไฟล์มัลติมีเดีย
 5. สามารถแสดงสูตรคณิตศาสตร์
 6. สามารถกำหนดคำอธิบาย ที่มีทั้งข้อความ รูป เสียง และไฟล์มัลติมีเดีย ซึ่งจะถูกแสดงเฉพาะเวลาดูเฉลยเท่านั้น
 7. ข้อสอบวิชาหนึ่งๆ สามารถประกอบด้วยหลายส่วน(Section) ที่แต่ละส่วน สามารถประกอบด้วยคำถามได้ทุกรูปแบบจาก 9 รูปแบบที่กล่าวมา
 8. การสอบครั้งหนึ่งๆ สามารถกำหนดข้อสอบได้หลายชุด ที่แต่ละชุดสามารถประกอบด้วยหลายส่วน(Section)
 9. สำหรับข้อสอบแบบเลือกตอบสามารถเป็นได้ทั้งแบบมีคำตอบเดียว หรือมีหลายคำตอบ และในแต่ละคำถามสามารถกำหนดจำนวนข้อเลือกได้อย่างอิสระ
 10. ข้อสอบแบบเติมข้อความ ผู้ออกข้อสอบต้องกำหนดให้คะแนนภายหลังสอบเสร็จ
 11. เมื่อกำหนดข้อสอบแล้ว สามารถนำข้อสอบที่สมบูรณ์ที่ประกอบด้วยไฟล์รูปและไฟล์เสียงนั้นออกเป็นไฟล์ แล้วภายหลังสามารถนำทั้งหมดเข้าพร้อมกันได้
 12. สามารถกำหนดแบบสอบถามได้หลายชุด และแต่ละชุดสามารถกำหนดให้มีการถามผู้เข้าสอบในช่วงต่างกันเช่น ก่อนสอบ หลังสอบ หลังดูเฉลยเป็นต้น
 13. สามารถป้อนชื่อและรูปของผู้เข้าสอบเข้าระบบได้ 3 ทาง คือ ป้อนตรงเข้าทางหน้าจอ ป้อนทางไฟล์ .doc และป้อนทางไฟล์ .xls ตามรูปแบบที่กำหนด
 14. สามารถสร้างแบบพิมพ์เป็นไฟล์ pdf อันประกอบด้วย แบบพิมพ์ประกาศห้องสอบ แบบพิมพ์ใบเซ็นชื่อและแบบพิมพ์ใบบอกรหัสที่ใช้ในการล็อกอินเข้าสอบ สามารถนำออกไฟล์ข้อสอบที่พร้อมนำไปสอบ หรือนำเข้าไฟล์ข้อสอบที่พร้อมสำหรับใช้สอบ
 15. สามารถนำเข้าผลการทำสอบของแต่ละห้องสอบ แล้วมาประมวลผลสอบทั้งหมดร่วมกัน
 16. สามารถกำหนดให้เริ่มล็อกอิน และมีหน้าต่างแสดงรายชื่อผู้ที่ได้ล็อกอินแล้ว
 17. สามารถกำหนดให้เริ่มสอบ และมีหน้าต่างแสดงความก้าวหน้าในการสอบ
 18. ในระหว่างการสอบ ผู้ที่เคยทำสอบจากเครื่องใดเครื่องหนึ่งแล้ว จะใช้เครื่องอื่นมาทำสอบอีกไม่ได้ ความสามารถนี้เพื่อป้องกันการทำสอบให้กัน
 19. ในระหว่างการสอบ ถ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสีย ผู้ควบคุมการสอบต้องทำการอนุญาต ให้ผู้เข้าสอบที่นั่งที่เครื่องนั้นเปลี่ยนเครื่องได้เสียก่อน จากนั้นจึงให้ผู้เข้าสอบไปใช้เครื่องใหม่ที่สำรองไว้แล้ว
 20. ในระหว่างการสอบเมื่อพบว่าผู้เข้าสอบบางคนทุจริต ผู้คุมสอบสามารถกำหนดให้ยุติการสอบได้ ซึ่งจะมีผลให้ผู้นั้นไม่สามารถต่อเข้ามาสอบได้อีก
 21. ในระหว่างการสอบ เมื่อพบว่ามีคำถามบางข้อจำเป็นต้องแก้ไข สามารถแก้ไขได้ทันที และสามารถกำหนด การเตือน ให้ปรากฏขึ้นที่หน้าจอของผู้ที่กาลังสอบอยู่ เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อสอบข้อนั้น
 22. ในระหว่างการสอบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นไฟฟ้าดับเป็นต้น สามารถหยุดการสอบไว้ชั่วคราว เมื่อพร้อมจึงดำเนินการสอบต่อ
 23. ในระหว่างการสอบสามารถ เพิ่ม/ลด เวลาในการสอบเป็นรายคนหรือทั้งห้องได้
 24. สามารถลองสอบดูก่อน เพื่อการตรวจสอบ และหลังจากนั้นจึงเคลียร์การสอบหรือเมื่อการสอบมีปัญหา ให้ทุกคนหยุด จากนั้น เคลียร์การสอบ แล้วจึงให้เริ่มสอบใหม่
 25. สามารถแสดงรูปผู้เข้าสอบที่หน้าจอทำสอบ เมื่อมีการป้อนรูปผู้เข้าสอบเข้าสู่ระบบ
 26. สามารถแสดงคะแนนที่ผู้เข้าสอบทำได้ในรูปของกราฟแท่ง
 27. สามารถแสดงคะแนนที่ผู้เข้าสอบทำได้ในรูปแบบตาราง ซึ่งจะสามารถสั่งเรียงลำดับตามรหัสหรือตามคะแนนที่ได้ พร้อมแสดงเวลาในการทำสอบ
 28. สามารถแสดงค่าทางสถิติสำหรับคะแนนของการสอบเช่น ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และ Standard Deviation
 29. สำหรับข้อสอบแบบเลือกตอบ สามารถวิเคราะห์ผลสอบและคุณภาพข้อสอบ โดยสามารถคำนวณหาค่าความยากง่าย อำนาจจำแนกและความเชื่อมั่น ซึ่งสามารถนำออกในรูปแบบไฟล์ excel และ ods
 30. สามารถแสดงการทำสอบเป็นรายคน ซึ่งก็คือการเปิดดูกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบแต่ละคนนั่นเอง
 31. สามารถทำการคำนวณคะแนนใหม่ โดยสามารถกำหนดพิเศษขึ้นมาว่าข้อสอบข้อนี้ให้ทำถูกทุกคน หรือข้อสอบข้อนี้ให้ทำผิดทุกคน

ลงทะเบียนสมัครเข้าอบรม

ไฟล์หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณปณิตา สมัตถภาพงศ์ (ผู้ประสานงานโครงการ)
หน่วยบริการอบรมสัมมนา สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4821   0-4422-4810   088-595-0839
โทรสาร 0-4422-4814
อีเมล: panita@sut.ac.th