โครงการพิเศษ
อบรมเผยแพร่งานวิจัยเว็บเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์เคลื่อนที่พร้อมใช้จาก มทส.
(SUTinsWebCluster: SUT-Mobile Instant Web Cluster)
กลับไปยังการอบรมอื่นๆ ::::: ลงทะเบียนสมัครอบรม

ที่มา
สำหรับยุคไอทีเช่นทุกวันนี้ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนได้กลายเป็นสิ่งที่จำเป็น สถาบันการศึกษาทุกแห่งได้รับงบประมาณหรือแบ่งสรรงบประมาณ สนับสนุนให้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับปริมาณของนักเรียน และสิ่งหนึ่งที่นับว่าสำคัญต่อเรื่องนี้คือการจัดให้มีเซิร์ฟเวอร์สำหรับอีเลิร์นนิงภายในโรงเรียน  จากประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งได้จัดให้มีอีเลิร์นนิง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และจนทุกวันนี้มีการเปิดวิชาเรียนในรูปแบบอีเลิร์นนิงบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ถึง 627 รายวิชา พบว่า เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะ  จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับงานได้มากขึ้น การซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่ อาจจะไม่เป็นปัญหาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ แต่จะเป็นปัญหาสำหรับโรงเรียนต่างๆ ซึ่งมีอยู่ถึง 35,697 โรงเรียนในประเทศไทย ทางหน่วยวิจัยและพัฒนาที่ มทส. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การวิจัยที่จะให้ผลในรูปแบบการนำคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องระดับเซิร์ฟเวอร์ที่มีราคาสูง หรือเครื่องพีซีธรรมดา มาต่อพ่วงให้ทำงานประสานกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามารถนำเครื่องพีซีแบบตั้งโต็ะธรรมดา ให้มาทำงานร่วมกันเป็นคลัสเตอร์เพื่อเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับอีเลิร์นนิง ในโรงเรียนได้ จะทำให้เกิดการประหยัดงบประมาณแผ่นดินทางด้านการศึกษาจำนวนมาก และบัดนี้งานวิจัยชิ้นนี้ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว จึงได้ทำการเผยแพร่ความรู้และแจกจ่ายผลงานให้ผู้ที่สนใจได้นำไปใช้งาน


สิ่งสำคัญในการอบรมครั้งนี้
อธิบายการทำงานของเว็บคลัสเตอร์ และอบรมการนำเครื่องพีซีธรรมดามาติดตั้งโปรแกรม SUTinsWebCluster 5506 จากนั้นทำการคอนฟิกให้คอมพิวเตอร์  4 เครื่องประมวลผลร่วมกันเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อีเลิร์นนิงที่ใช้มูเดิ้ล


ความสามารถของ SUTinsWebCluster 5506
  • ติดตั้งเป็นเซิร์ฟเวอร์อีเลิร์นนิง ด้วยการใช้มูเดิลเวอร์ชัน 2.2.3+
  • ใช้ในการฝึกอบรม อีเลิร์นนิง ด้วยการใช้มูเดิล เพราะมีความสามารถในการส่งหน้าจอผู้สอนและส่ง browser firefox ไปยังเครื่องต่างๆ ภายในห้องเรียนเมื่อบูตผ่านแลน
  • ติดตั้งเป็น DHCP เซิร์ฟเวอร์สำหรับการแจกไอพีให้เครื่องอื่นๆ ในวงแลนเดียวกัน
  • ใช้สำหรับการเรียนการสอบวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP
  • กำหนดติดตั้งให้หลายเครื่องประมวลผลร่วมกันเป็นคลัสเตอร์เพื่อทำงานเป็นเซิร์ฟเวอร์อีเลิร์นนิง

วันเวลาของการอบรม

8.30 - 16.15 ของวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 ตามตารางการอบรมด้านล่าง


สถานที่จัดอบรม

ห้องคอมพิวเตอร์(ชั้น2) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม

ฟรีค่าลงทะเบียน ฟรีค่าเบรก ฟรีค่าอาหารกลางวัน และ ฟรีค่าแผ่นโปรแกรม


ข้อกำหนดของผู้เข้าอบรม
ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
เพื่อให้ครอบคลุมสถานศึกษาที่สนใจ จึงขอจำกัดผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 2 ท่านจากสถานศึกษาเดียวกัน

ตารางการอบรม


วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555
เวลา
ระยะเวลา
กิจกรรม
8.30-9.00
30 นาที
ลงทะเบียนแจกแผ่นโปรแกรม
9.00 - 10.30
1 ชม. 30 นาที
แนะนำ SUTinsWebCluster 5506
10.30-10.45 15 นาที พักเบรกช่วงเช้า
10.45-12.30 1 ชม. 30นาที การใช้งานเว็บคลัสเตอร์
12.30 -13.00 1 ชม.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 1 ชม. 30นาที ติดตั้งใช้งานเว็บคลัสเตอร์ 1
14.30-14.45 15 นาที พักเบรกช่วงบ่าย
14.45-16.15
1 ชม. 30นาที ติดตั้งใช้งานเว็บคลัสเตอร์ 2


หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม

สามารถดาวน์โหลด ได้จากที่นี่

ลงทะเบียนสมัครเข้าอบรม


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อคุณปณิตา สมัตถภาพงศ์
หน่วยบริการอบรมและสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร: 044 224821 แฟกซ์: 044 224814
มือถือ 081-390-0224
อีเมล์: panita@sut.ac.th

Viewing count = 12127