โครงการพิเศษ
อบรมเผยแพร่งานวิจัยเว็บเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์เคลื่อนที่พร้อมใช้จาก มทส.
(SUTinsWebCluster: SUT-Mobile Instant Web Cluster)
กลับหน้าหลัก

แสดงรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้าอบรมใน 29 มิถุนายน 2555
ถ้าท่านไม่สามารถมาร่วมสัมมนาได้โปรดแจ้งในส่วนกระดานถามตอบโดยด่วน
ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจรายอื่นจะได้เข้าร่วมอบรม

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน เวลาลงทะเบียน
1
นาย ศิรมณ์ เสถียรรัมย์ ครู โรงเรียนธัญรัตน์ เลขที่ 104 หมู่ 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 Wed, 30 May 2012 (19:16)
2
นาย Pongskorn Sirisombutyurnyong Computer operations 90/45 m.9 Phutthamonthon 4 Rd. Kathomlomp Sarmpran Nakornpathom Wed, 30 May 2012 (20:09)
3
นาย ณัทภพ จึงโรจนนุกุล ครูผู้สอน 580 หมู่ 17 ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 Wed, 30 May 2012 (20:43)
4
นาย ภาณุ ครอบเพชร ครู ชำนาญการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 Thu, 31 May 2012 (08:32)
5
นาย อาทิตย์ สุทาศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลขุนหาญ ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 Thu, 31 May 2012 (11:10)
6
นาย สุระ วรรณแสง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Thu, 31 May 2012 (14:15)
7
นาย มาโนช ถินสูงเนิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Thu, 31 May 2012 (14:26)
8
นาย จาฤภณ ศรีวิรัญ ศึกษานิเทศก์ 111/200 หมู่ 3 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Fri, 1 Jun 2012 (06:39)
9
นาย ชูชาติ สู่ไชย ครู โรงเรียนวัดราชาธิวาส 4 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล กรุงเทพฯ 10300 Fri, 1 Jun 2012 (14:47)
10
นาย อดุลย์ โรจน์สว่าง ครู ร.ร.อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 Sun, 3 Jun 2012 (19:32)
11
นาย ไพฑูรย์ ทิพย์สันเทียะ อาจารย์/รองหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์ 043-556001-8 โทรสาร 043- 556009 Sun, 3 Jun 2012 (21:46)
12
นาย เชี่ยวชาญ ยางศิลา หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 ม.12 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 Mon, 4 Jun 2012 (12:00)
13
นาย สุวรรณ บัวศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา จ.ชลบุรี Tue, 5 Jun 2012 (12:38)
14
นาย ณัฐพล พานิชการ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยอาชีวนครราชสีมา 30000 Wed, 6 Jun 2012 (14:56)
15
นาย วิจิน สมจิตต์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 Wed, 6 Jun 2012 (15:02)
16
นาย เอนก มหาสมุทร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สรุนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Wed, 6 Jun 2012 (16:04)
17
นาย ฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สรุนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Wed, 6 Jun 2012 (16:06)
18
นาย นิรันดร์ บุญประเสริฐ ครู ชำนาญการ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 Wed, 6 Jun 2012 (16:39)
19
นางสาว อาภาภรณ์ นันทัชพรพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี ม.6 ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 Thu, 7 Jun 2012 (13:28)
20
นาง พรรณนิภา มิตรดี บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี ม.6 ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 Thu, 7 Jun 2012 (13:29)
21
นาย วรเอก อามาตย์ ผู้อำนวยการ รร.วัดสระจรเข้ Thu, 7 Jun 2012 (13:31)
22
นาย สมรัฐ ดวงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน หมู่ 8 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา Fri, 8 Jun 2012 (21:01)
23
นาย วัฒนะ ชอบนา ครู โรงเรียนบุญวัฒนา 159 หมู่ 1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Sat, 9 Jun 2012 (14:29)
24
นาย นายสุริโย โอนสันเทียะ ครู โรงเรียนวัดสระจรเข้ Sat, 9 Jun 2012 (23:29)
25
นาย ไกรลาศ บำรุงชาติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Mon, 11 Jun 2012 (15:45)
26
นาย ชลิต รัตนแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนอ่างห้วยยาง ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tue, 12 Jun 2012 (10:07)
27
นาย นายปฎิพัทธ์ จำปาทอง ครู โรงเรียนอ่างห้วยยาง ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tue, 12 Jun 2012 (10:09)
28
นาย บรรเทา อะปะมะทัง ครู คศ.1 104 ม.4 รร.ธัญรัตน์ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 Thu, 14 Jun 2012 (23:27)
29
นาย นพพร มีชีพสม ครู 104 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 Tue, 19 Jun 2012 (07:51)
30
นาย อมรเทพ เทพวิชิต นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา Thu, 21 Jun 2012 (10:18)
31
นาย สุวิช ดอกสันเทียะ ครู ร.ร.บ้านจาน หมู่4 ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 Fri, 22 Jun 2012 (09:14)
32
นาย เดชา มีสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านจาน หมู่4 ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 Fri, 22 Jun 2012 (09:24)
33
นาย มาโนต หอมจะบก ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านกะพี้ หมู่ที่ 6 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา Fri, 22 Jun 2012 (09:36)
34
นาย การุณ ชาญวิชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 40/3 บ้านโกรกลึก ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 Fri, 22 Jun 2012 (10:01)
35
นาย ปรีชา เพียรกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 Fri, 22 Jun 2012 (10:12)
36
นาย ปิยะศักสณ์ ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา หมู่ 2 ตำบล บ้านวัง อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราขสีมา Fri, 22 Jun 2012 (10:34)
37
นาย ทรงธรรมเดช เหมือนจันทึก ครู โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา Fri, 22 Jun 2012 (10:38)
38
นาย สุริยา กอมขุนทด ครู โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา Fri, 22 Jun 2012 (10:38)
39
นาย บุญพลอย แอบจันอัด ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 Fri, 22 Jun 2012 (14:02)
40
นางสาว รุ่งทิวา กันเหตุ ครู 580 ม.17 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี Fri, 22 Jun 2012 (20:52)
41
นาง สกุณา สุวรรณาโค ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองประดู่ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา Fri, 22 Jun 2012 (23:09)
42
นาย ธำรงศักดิ์ พงษหา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา Fri, 22 Jun 2012 (23:17)
43
นาย พล เวียงสันเทียะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอนน้ำใส อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา Sat, 23 Jun 2012 (08:38)
44
นาง กันยา เวียงสันเทียะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา Sat, 23 Jun 2012 (08:39)
45
นาย ชาญชัย เพียกขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านจาน อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา Sat, 23 Jun 2012 (08:41)
46
นาย อิสรภาพ กองสันเทียะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบึงคำคู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา Sat, 23 Jun 2012 (08:45)
47
นางสาว จิราพร ฟุ้งสันเทียะ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านสำโรง Sat, 23 Jun 2012 (08:46)
48
นาย สวรรค์ สถิรภัทรพร ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา Sat, 23 Jun 2012 (08:52)
49
นางสาว อุมาวิชนีย์ อาจพรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา Sat, 23 Jun 2012 (08:54)
50
นาย นิรันดร ชนะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา Sat, 23 Jun 2012 (09:12)
ย้อนกลับหน้าลงทะเบียน