จังหวัดเชียงใหม่
การประชุม เผยแพร่ และรับฟังความคิดเห็น การใช้งานระบบ E-Testing ครั้งที่ 2/2557
กลับหน้าหลัก

แสดงรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้าอบรมใน 13 ธันวาคม 2556
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน ชำระเงิน เวลาลงทะเบียน
1
นาย จงภพ ชูประทีป ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.34 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ฟรี Wed, 20 Nov 2013 (14:48)
2
นาย เศรษฐวิทย์ สมสัตย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ 22 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ฟรี Wed, 20 Nov 2013 (15:37)
3
นาย ประภาส สุภาษี ผู้ดูแลระบบเครือข่าย 22 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ฟรี Wed, 20 Nov 2013 (15:40)
4
นาย บัญชา เม้าทุ่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 204 ม.2 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ฟรี Wed, 20 Nov 2013 (16:17)
5
นาย ณัฐพร ศรีโน ผู้ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ 204 ม.2 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ฟรี Wed, 20 Nov 2013 (16:18)
6
นาย จิระณัฐ สุปน ครู 367/1 ถ.เจริญทัศนา ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 ฟรี Wed, 20 Nov 2013 (17:32)
7
นาย กิจการ กิติกา ครู 367/1 ถ.เจริญทัศนา ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 ฟรี Wed, 20 Nov 2013 (17:34)
8
นาย สุทธิพร ต้นเถา ผู้ดูแลระบบเครือข่ายโรงเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 248 หมู่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ฟรี Wed, 20 Nov 2013 (22:11)
9
นาง ณัฏฐนิช เผ่าพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 248 หมู่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ฟรี Wed, 20 Nov 2013 (22:12)
10
นาย ธีรุตม์ บุญมา เจ้าหน้าที่วัดผล โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 248 หมู่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ฟรี Wed, 20 Nov 2013 (22:15)
11
นาย ศิริศักดิ์ ศรีวิไชย ครู โรงเรียนแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 ฟรี Fri, 22 Nov 2013 (10:32)
12
นางสาว ธัญชนก คำวินิจ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ 78/1 หมู่3ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฟรี Fri, 22 Nov 2013 (10:52)
13
นาย กำธร หลวงอินตา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 461 หมู่ 4 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 ฟรี Fri, 22 Nov 2013 (13:48)
14
นาย บุญช่วย ชัยรังษี เจ้าหน้าที่ ICT 461 หมู่ 4 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 ฟรี Fri, 22 Nov 2013 (13:51)
15
นาย ศักดิ์ดา กาชัย ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ฟรี Mon, 25 Nov 2013 (15:14)
16
นาง ชวาลี ภิรารักษ์ ครู โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ฟรี Mon, 25 Nov 2013 (15:15)
17
ว่าที่ร้อยตรีคมกฤช ใจคำปัน ครู คศ.3 99 ม.2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 ฟรี Mon, 25 Nov 2013 (15:51)
18
นางสาว นันท์นภัส ลาวรี ครู คศ.2 99 ม.2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 ฟรี Mon, 25 Nov 2013 (15:52)
19
นาย อภิชาต พุทธเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 4 บริเวณร.ร.สระบุรีวิทยาคม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ฟรี Mon, 25 Nov 2013 (22:02)
20
นาย วิวัฒน์ แก้วเสมอตา ศึกษานิเทศก์ 132 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด หมู่ 8 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ฟรี Tue, 26 Nov 2013 (11:17)
21
นาย กมล ชื่นทองคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 132 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด หมู่ 8 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ฟรี Tue, 26 Nov 2013 (11:18)
22
นาย ชวินทร์ณวัฒน์ สิทธิพุทธิวงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 199 ม.10 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ฟรี Tue, 26 Nov 2013 (14:01)
23
นาย สงกรานต์ ธนันชัย ครูชำนาญการ 199 ม.10 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ฟรี Tue, 26 Nov 2013 (14:03)
24
นาง ปราณี ทิพรส ครู ค.ศ.3 โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 ฟรี Tue, 26 Nov 2013 (16:41)
25
นาย อินทนินท์ กำปั่นทอง ครู ค.ศ.1 โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 ฟรี Tue, 26 Nov 2013 (16:42)
26
นาย ประจักษ์ ศรีวิทะ ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมทอง 433 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ฟรี Tue, 26 Nov 2013 (20:12)
27
นาย มงคล กาเหว่า รองผู้อำนวยการบริหารวิชาการ โรงเรียนจอมทอง 433 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 ฟรี Tue, 26 Nov 2013 (20:20)
28
นาง สิริธร อมราภรณ์พิสุทธิ์ ครูชำนาญการ 451 ถ.มหิดล ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ฟรี Wed, 27 Nov 2013 (08:51)
29
นาง รัชนีย์ นิรุตติพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 451 ถ.มหิดล ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ฟรี Wed, 27 Nov 2013 (08:52)
30
นาย ประกิตตื ดุษฎีธีรวงศ์ ครูอัตราจ้าง 451 ถ.มหิดล ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ฟรี Wed, 27 Nov 2013 (08:53)
31
นางสาว ศรัญญา คัมภีระมนต์ ครู คศ.2 153 หมู่ 2 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 ฟรี Wed, 27 Nov 2013 (10:44)
32
นางสาว เจนใจ สุทธีพรวิโรจน์ ครูผู้ช้วย 153 หมู่ 2 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 ฟรี Wed, 27 Nov 2013 (10:48)
33
นาง จรรยา มีสิมมา ศึกษานิเทศก์ 271 หมู่ 4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 ฟรี Wed, 27 Nov 2013 (20:26)
34
นาย สุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 ฟรี Thu, 28 Nov 2013 (23:28)
35
นาง กชพรรณ กันทาทอง งานสารสนเทศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 ฟรี Thu, 28 Nov 2013 (23:30)
36
นาง ธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.34 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ฟรี Fri, 29 Nov 2013 (10:18)
37
นาง อุบล ทรัพย์สินเสริม เจ้าพนักงานวิชาการ สพม.34 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ฟรี Fri, 29 Nov 2013 (10:20)
38
นาย สมปอง พงศ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 284 หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 ฟรี Fri, 29 Nov 2013 (10:23)
39
นาง ปรียาภรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์ ครูคอมพิวเตอร์ 284 หมู่.2 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 ฟรี Fri, 29 Nov 2013 (10:25)
40
นาง สังวาลย์ เผ่าวัฒนา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ฟรี Fri, 29 Nov 2013 (10:49)
41
นาย เทวินทร์ ทองคำฟู เจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ฟรี Fri, 29 Nov 2013 (10:51)
42
นาง ปานทิพย์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่แจ่ม หมู่12 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 ฟรี Fri, 29 Nov 2013 (16:41)
43
นาย อิศราวิทย์ จริยา ครู คศ.1 โรงเรียนแม่แจ่ม หมู่12 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 ฟรี Fri, 29 Nov 2013 (16:41)
44
นาย ธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง ครู 205 หมู่ 7 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 ฟรี Fri, 29 Nov 2013 (19:58)
45
นาง ทิพากร ทิพจร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 205 หมู่ 7 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 ฟรี Fri, 29 Nov 2013 (20:01)
46
นางสาว เกษแก้ว ภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 238 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ฟรี Sat, 30 Nov 2013 (13:58)
47
นาย วิรัชชัย จันต๊ะวงศ์ ครู คศ.1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 238 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ฟรี Sat, 30 Nov 2013 (13:59)
48
นาย เกรียงไกร ปู่ยี่ ครู 288 หมู่ 2 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350 ฟรี Sun, 1 Dec 2013 (20:06)
49
นาง ณภัทร จองเซ ครู 288 หมู่ 2 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350 ฟรี Sun, 1 Dec 2013 (20:06)
50
นาง เตือนใจ ณ รังษี ศึกษานิเทศก์ 271 ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ 4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ฟรี Mon, 2 Dec 2013 (10:25)
51
นาง สายสุนีย์ ดางเกตุ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 312 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด หมู่ที่ 5 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 ฟรี Tue, 3 Dec 2013 (09:09)
52
นางสาว สิริประภา อินสินธุ ครูคอมพิวเตอร์ 312 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด หมู่ที่ 5 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 ฟรี Tue, 3 Dec 2013 (09:11)
53
นาย ภูวรินทร์ ชัยชาญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 226 หมู่ 2 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ฟรี Tue, 3 Dec 2013 (11:30)
54
นาย ปรัชญา ก๋าอิน ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 226 หมู่ 2 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ฟรี Tue, 3 Dec 2013 (11:32)
55
นาง ปาริชาต ธนัญชัย ศึกษานิเทศก์ อาคารอำนวยการกลาง ศาลกลางจังหวัดเชียงใหม่ ฟรี Tue, 3 Dec 2013 (16:15)
56
นาง กรรณิการ์ โสภาศรี ครู คศ.3 ร.ร.สองแคววิทยาคม ต.ดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ฟรี Tue, 3 Dec 2013 (16:19)
57
นางสาว ณัฐกานต์ จอมขันเงิน ครู คศ.2 ร.ร.สองแคววิทยาคม ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ฟรี Tue, 3 Dec 2013 (16:21)
58
นาย สง่า สัตยวากย์สกุล ครู 89 หมู่ 6 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 ฟรี Tue, 3 Dec 2013 (18:37)
59
นาง เยาวณี มาประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 ฟรี Wed, 4 Dec 2013 (07:01)
60
นาง รุ่งทิวา ประดิษฐ์ ครู คศ.2 95 หมู่ 9 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 ฟรี Wed, 4 Dec 2013 (13:11)
61
นาย เชิดชัย ลำนวล หัวหน้างานวัดผล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ฟรี Wed, 4 Dec 2013 (22:16)
62
นางสาว วชิราพร สุวรรณศรวล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ 204หมู่10 ตำบลหางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 ฟรี Thu, 5 Dec 2013 (07:40)
63
นางสาว ลิดาว ปัญโญใหญ่ ครูคศ.1 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม อ.ฮอดจ.เชียงใหม่ ฟรี Thu, 5 Dec 2013 (11:43)
64
นาย วรชาติ ภู่ทอง ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 207 หมู่ 10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 ฟรี Fri, 6 Dec 2013 (11:52)
65
นาง อ้อยทิพย์ ดวงจันทร์ ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 207 หมู่ 10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 ฟรี Fri, 6 Dec 2013 (11:54)
66
นาย ปรีชา ปินตา ครู โรงเีรียนแม่ริมวิทยาคม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 ฟรี Fri, 6 Dec 2013 (23:57)
67
นาย กฤษดาพร นทีนันท์ ครู 89 หมู่ 6 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 ฟรี Sat, 7 Dec 2013 (19:30)
68
นาย ลิขิตศิลป์ คำมาลา ครูผู้ช่วย โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 100 หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์ 053617182 ฟรี Sun, 8 Dec 2013 (23:46)
69
นางสาว อุมาพร ปารธรรม ครูผู้ช่วย โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 100 หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์ 053617182 ฟรี Sun, 8 Dec 2013 (23:50)
70
นาง ณัชชิฏฐา พุ่มชุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพม.4 จ.ปทุมธานี ฟรี Mon, 9 Dec 2013 (11:22)
71
นาย สรุชัย เด่นนภาคุณากร ครูผู้ช่วย 276 หมู่1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 ฟรี Wed, 11 Dec 2013 (08:50)
72
นางสาว เบญญาภา ศิริมุ่ย ครู 276 หมู่1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 ฟรี Wed, 11 Dec 2013 (08:52)
73
นาย สุทัศน์ สมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนห้อสอนศึกษา ถ.ขุนลุมประพาส อ.เมือง จ.เมืองแม่ฮ่องสอน 58000 ฟรี Wed, 11 Dec 2013 (09:17)
74
นาย จิรภัทร ตาบัง ครู โรงเรียนห้อสอนศึกษา ถ.ขุนลุมประพาส อ.เมือง จ.เมืองแม่ฮ่องสอน 58000 ฟรี Wed, 11 Dec 2013 (09:26)
75
นาย สัมฤทธิ์ พวงยอด ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่เขต 2 บ้านหนองอาบช้าง หมู่ 1 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ฟรี Wed, 11 Dec 2013 (11:45)
76
นาง เกษร โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ฟรี Wed, 11 Dec 2013 (12:09)
77
นางสาว นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา ศึกษานิเทสก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 1อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 1ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ฟรี Wed, 11 Dec 2013 (12:22)
78
นางสาว สุธาสินี ก้อนใจ ครู 288 หมู่ 2 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350 ฟรี Wed, 11 Dec 2013 (18:05)
ย้อนกลับหน้าลงทะเบียน