จังหวัดพิษณุโลก
การประชุม เผยแพร่ และรับฟังความคิดเห็น การใช้งานระบบ E-Testing ครั้งที่ 1/2557

หลักการและเหตุผล

         เพื่อให้เกิดการประหยัดและให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทีมงานวิจัยและพัฒนาโอเพนซอร์สของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้เกิดวิสัยทัศน์ ที่จะทำให้เกิดการนำไอซีทีมาใช้แบบพอเพียง จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส ที่เรียกว่า MOTS: Mobile Online Test System มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และทำการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมต่อยอด มาอย่างต่อเนื่องถึง 22 ครั้ง ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานจำนวนมาก ผู้ใช้งานมีตั้งแต่ครูตามโรงเรียนต่างๆ ไปจนถึงอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ต่อมาในกลางปี พ.ศ. 2556 คณะทำงาน E-Testing ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจาก 9 มหาวิทยาลัย มีความสนใจในระบบ MOTS จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับผิดชอบการพัฒนาต่อยอดผลงานชิ้นนี้อีกครั้ง เป็นครั้งที่ 23 เพื่อให้ได้ ระบบ E-Testing ส่วนการบริหารจัดการการทดสอบ ณ สนามสอบ ซึ่งเป็นความโชคดีของคนไทยทั้งประเทศ ที่ผลงานทั้งหมดนี้เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส และได้รับความเห็นชอบจาก สทศ. ที่ครูทั่วประเทศจะสามารถนำผลงานชิ้นนี้ไปใช้งานได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค และการฝึกอบรมนักเรียนของตน เพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับการทดสอบของ สทศ. ในอนาคตอันใกล้ โดยทาง สทศ. จะนำระบบสอบด้วยคอมพิวเตอร์นี้มาใช้แทนการสอบด้วยกระดาษอย่างเช่นในปัจจุบัน
        ทีมวิจัยและพัฒนาโอเพนซอร์ส มทส. หลังจากได้ทำการวิจัยและพัฒนาต่อยอดมาได้ระยะหนึ่ง มีความเห็นว่า บัดนี้ผลงานมีความพร้อมใช้สูง สามารถนำไปใช้งานได้ทันที จึงนำมาเผยแพร่เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำไปใช้งาน และขณะเดียวกันควรจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่จะต้องนำผลงานนี้ไปใช้ สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ เพื่อที่ทางทีมงานจะได้พัฒนาต่อยอดเพิ่มเติม ทำให้ซอฟต์แวร์นี้มีความสมบูรณ์ตามที่ผู้ใช้ต้องการให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมเผยแพร่ในครั้งนี้


วัตถุประสงค์

        เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้เพื่อนครูได้รับทราบ และแจกแผ่นโปรแกรมเพื่อให้นำไปใช้งาน รวมทั้งรับทราบและรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความพร้อมใช้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น


งบประมาณค่าใช้จ่าย

        ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจากเทคโนธานี มทส.


เป้าหมาย

        ศึกษานิเทศก์ด้านสารสนเทศ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา พร้อมทั้งครูอาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์จากโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจ รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน


ขอบเขตการประชุม

- นำเสนอความเป็นมาของการพัฒนาระบบ
- ความสามารถของระบบ
- การนำระบบไปใช้งาน
- แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมประชุม


ตารางการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556
ลำดับที่
เวลา
กิจกรรม
1
13.30-14.30
นำเสนอความเป็นมาของการพัฒนาระบบและความสามารถของระบบ
2
14.45-15.00
พักรับประทานอาหารว่าง
3
15.00-15.30
แนะนำวิธีการนำระบบไปใช้งาน
4
15.30-16.30
ถาม, เสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น


สถานที่

ณ ห้องประชุมแม่จันหอม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก


ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม

เข้าร่วมประชุมและรับแจกดีวีดีบรรจุซอฟต์แวร์ฟรี


ความสามารถบางส่วนของระบบ

 1. ประกอบด้วยการทำงาน 8 เมนูหลักคือ 1. กำหนดการสอบ 2. จัดการข้อสอบ 3. จัดการแบบสอบถาม 4. จัดการชื่อผู้เข้าสอบ 5. นำระบบเข้า/ออก 6. ดำเนินการสอบ 7.แสดงผลสอบ และ 8.จัดการล็อกไฟล์
 2. กำหนดว่าเป็นการสอบวิชาใด ใช้เวลาสอบเท่าใด
 3. กำหนดและนำเข้าข้อสอบได้ 9 รูปแบบคือ
ข้อสอบแบบเลือกตอบ
ข้อสอบแบบถูกผิด
ข้อสอบแบบจับคู่
ข้อสอบแบบเติมข้อความ
ข้อสอบปรนัยหลายตัวเลือก 1 คำตอบ
ข้อสอบแบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน
ข้อสอบแบบระบายคำตอบที่เป็นค่าตัวเลข
ข้อสอบแบบบทความให้อ่าน+ปรนัยแบบกลุ่มคำตอบ สัมพันธ์กัน หลายกลุ่มหลายตัวเลือก
ข้อสอบแบบเรียงลำดับ
 1. การนำเข้าข้อสอบทำได้ 3 วิธีคือ ป้อนตรงเข้าที่หน้าจอ เขียนข้อสอบในไฟล์ .doc แล้วโหลดเข้าระบบ หรือ นำเข้าข้อสอบที่เคยทำไว้ก่อนแล้วด้วยโปรแกรมนี้
 2. สามารถกำหนดได้ว่าจะให้สุ่มสลับข้อคำถามหรือสุ่มสลับข้อเลือกหรือไม่ โดยสามารถกำหนดทั้งชนิดของคำถามเช่นคำถามแบบเลือกตอบ หรือจะกำหนดเป็นเพียงบางข้อคำถามก็ได้
 3. สามารถบรรจุ รูป เสียง และไฟล์มัลติมีเดีย
 4. สามารถแสดงสูตรคณิตศาสตร์
 5. สามารถกำหนดคำอธิบาย ที่มีทั้งข้อความ รูป เสียง และไฟล์มัลติมีเดีย ซึ่งจะถูกแสดงเฉพาะเวลาดูเฉลยเท่านั้น
 6. ข้อสอบวิชาหนึ่งๆ สามารถประกอบด้วยหลายส่วน(Section) ที่แต่ละส่วน สามารถประกอบด้วยคำถามได้ทุกรูปแบบจาก 9 รูปแบบที่กล่าวมา
 7. สำหรับข้อสอบแบบเลือกตอบสามารถเป็นได้ทั้งแบบมีคำตอบเดียว หรือมีหลายคำตอบ และสามารถกำหนดจำนวนข้อเลือกได้อย่างอิสระ เช่นข้อ 1 มี 3 ข้อเลือก ข้อ 2 มี 5 ตัวเลือก เป็นต้น
 8. ข้อสอบแบบเติมข้อความ ผู้ออกข้อสอบต้องไปกำหนดให้คะแนนภายหลังสอบเสร็จ
 9. เมื่อกำหนดข้อสอบแล้ว สามารถนำข้อสอบที่สมบูรณ์ที่ประกอบด้วยไฟล์รูปและไฟล์เสียงนั้นออกเป็นไฟล์ แล้วภายหลังสามารถนำทั้งหมดเข้าพร้อมกันได้
 10. สามารถกำหนดแบบสอบถามได้หลายชุด และแต่ละชุดสามารถกำหนดให้มีการถามผู้เข้าสอบในช่วงต่างกันเช่น ก่อนสอบ หลังสอบ หลังดูเฉลยเป็นต้น
 11. สามารถป้อนชื่อและรูปของผู้เข้าสอบเข้าระบบได้ 3 ทาง คือ ป้อนตรงเข้าทางหน้าจอ ป้อนทางไฟล์ .doc และป้อนทางไฟล์ .xls ตามรูปแบบที่กำหนด
 12. สามารถสร้างแบบพิมพ์เป็นไฟล์ pdf อันประกอบด้วย แบบพิมพ์ประกาศห้องสอบ แบบพิมพ์ใบเซ็นชื่อและแบบพิมพ์ใบบอกรหัสที่ใช้ในการล็อกอินเข้าสอบ สามารถนำออกไฟล์ข้อสอบที่พร้อมนำไปสอบ หรือนำเข้าไฟล์ข้อสอบที่พร้อมสำหรับใช้สอบ
 13. สามารถนำเข้าผลการทำสอบของแต่ละห้องสอบ แล้วมาประมวลผลสอบทั้งหมดร่วมกัน
 14. สามารถกำหนดให้เริ่มล็อกอิน และมีหน้าต่างแสดงรายชื่อผู้ที่ได้ล็อกอินแล้ว
 15. สามารถกำหนดให้เริ่มสอบ และมีหน้าต่างแสดงความก้าวหน้าในการสอบ โดยที่หน้าต่างนี้ ถ้ามีเครื่องไคลเอ็นท์ใด ทำสอบให้มากกว่าผู้เข้าสอบหนึ่งคนจะมีการแสดงที่หน้าจอ เตือนว่าอาจกำลังมีการทุจริตเกิดขึ้น
 16. ในระหว่างการสอบ ผู้ที่เคยทำสอบจากเครื่องใดเครื่องหนึ่งแล้ว จะใช้เครื่องอื่นมาทำสอบอีกไม่ได้ ความสามารถนี้เพื่อป้องกันการทำสอบให้กัน
 17. ในระหว่างการสอบ ถ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสีย ผู้ควบคุมการสอบต้องทำการอนุญาต ให้ผู้เข้าสอบที่นั่งที่เครื่องนั้นเปลี่ยนเครื่องได้เสียก่อน จากนั้นจึงให้ผู้เข้าสอบไปใช้เครื่องใหม่ที่สำรองไว้แล้ว
 18. สามารถลองสอบดูก่อน เพื่อการตรวจสอบ และหลังจากนั้นจึงเคลียร์การสอบหรือเมื่อการสอบมีปัญหา ให้ทุกคนหยุด จากนั้น เคลียร์การสอบ แล้วจึงให้เริ่มสอบใหม่
 19. ในระหว่างการสอบ เมื่อพบว่ามีคำถามบางข้อจำเป็นต้องแก้ไข สามารถแก้ไขได้ทันที และสามารถกำหนด การเตือน ให้ปรากฏขึ้นที่หน้าจอของผู้ที่กาลังสอบอยู่ เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อสอบข้อนั้น
 20. ในระหว่างการสอบเมื่อพบว่าผู้เข้าสอบบางคนทุจริต ผู้คุมสอบสามารถกำหนดให้ยุติการสอบได้ ซึ่งจะมีผลให้ผู้นั้นไม่สามารถต่อเข้ามาสอบได้อีก
 21. สามารถแสดงรูปผู้เข้าสอบที่หน้าจอทำสอบ เมื่อมีการป้อนรูปผู้เข้าสอบเข้าสู่ระบบ
 22. สามารถแสดงคะแนนที่ผู้เข้าสอบทำได้ในรูปของกราฟแท่ง
 23. สามารถแสดงคะแนนที่ผู้เข้าสอบทำได้ในรูปแบบตาราง ซึ่งจะสามารถสั่งเรียงลำดับตามรหัสหรือตามคะแนนที่ได้ พร้อมแสดงเวลาในการทำสอบ
 24. สามารถแสดงค่าทางสถิติสำหรับคะแนนของการสอบเช่น ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และ Standard Deviation
 25. สำหรับข้อสอบแบบเลือกตอบ สามารถวิเคราะห์ผลสอบและคุณภาพข้อสอบ โดยสามารถคำนวณหาค่าความยากง่าย อำนาจจำแนกและความเชื่อมั่น ซึ่งสามารถนาออกในรูปแบบไฟล์ excel และ ods
 26. สามารถแสดงการทำสอบเป็นรายคน ซึ่งก็คือการเปิดดูกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบแต่ละคนนั่นเอง
 27. สามารถทำการคำนวณคะแนนใหม่ โดยสามารถกำหนดพิเศษขึ้นมาว่าข้อสอบข้อนี้ให้ทำถูกทุกคน หรือข้อสอบข้อนี้ให้ทำผิดทุกคน

ลงทะเบียนสมัครเข้าอบรม


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อคุณปณิตา สมัตถภาพงศ์
หน่วยงานบริการอบรม สัมมนา แปลและล่าม เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร: 0 4422 4821 แฟกซ์: 0 4422 4814
มือถือ 08 1390 0224
อีเมล: panita@sut.ac.th

Viewing count = 8924