จังหวัดพิษณุโลก
การประชุม เผยแพร่ และรับฟังความคิดเห็น การใช้งานระบบ E-Testing ครั้งที่ 1/2557
กลับหน้าหลัก

แสดงรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้าอบรมใน 12 ธันวาคม 2556
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน ชำระเงิน เวลาลงทะเบียน
1
นางสาว ศรีนวล อ่วมแจ้ง ครู - ฟรี Mon, 2 Dec 2013 (10:27)
2
นาย พิริยะ ตระกูลสว่าง ครู โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ ฟรี Mon, 2 Dec 2013 (10:28)
3
นาง สุนทรี รอดนิล ครู โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ ฟรี Mon, 2 Dec 2013 (10:29)
4
นาง กัญญาณัฐ แป้นน้อย ครู โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ฟรี Mon, 2 Dec 2013 (10:30)
5
นาง นงคราญ สีสังข์ ครู โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ ฟรี Mon, 2 Dec 2013 (10:31)
6
นาง ฉวีวรรณ โฆษะชุณหนันท์ ครู โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ ฟรี Mon, 2 Dec 2013 (10:32)
7
นางสาว มัทนา ปั้นม่วง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65230 ฟรี Mon, 2 Dec 2013 (16:00)
8
นาง สมบูรณ์ สอนบุญ ครู ม.4 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ฟรี Tue, 3 Dec 2013 (09:24)
9
นาง มณีรัตน์ คงเทศน์ ครู ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ฟรี Tue, 3 Dec 2013 (09:26)
10
นางสาว ประภัสสร ยิ้มแย้ม ครู ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ฟรี Tue, 3 Dec 2013 (09:27)
11
นาง พีรกานต์ ฝั้นคำมี ครู ต.ไผ่ขอน้ำ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ฟรี Tue, 3 Dec 2013 (09:28)
12
นาง อำพัน สร้อยมุข ครู ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ฟรี Tue, 3 Dec 2013 (09:30)
13
นาง นิตยา ท้าวฮ้าย ครู ม.5 ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ฟรี Tue, 3 Dec 2013 (09:31)
14
นาง พเยาว์ ลีลา - - ฟรี Wed, 4 Dec 2013 (09:06)
15
นาย ประสิทธิ์ ทองสุข ครู หมู่ 2 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 ฟรี Wed, 4 Dec 2013 (09:10)
16
นาย นิกร พันจั่น พนักงานราชการ หมู่ 10 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 ฟรี Wed, 4 Dec 2013 (09:11)
17
นาง สุนี เพียรวิริยะกุลกิจ - - ฟรี Wed, 4 Dec 2013 (09:12)
18
นาย เจษฏา แสงจันทร์ - - ฟรี Wed, 4 Dec 2013 (09:12)
19
นาง วรินทร จันทะคุณ - - ฟรี Wed, 4 Dec 2013 (09:13)
20
นาง ไพรวัลย์ ศรีสัตนา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไผ่ค่อมฯ ม.1 ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ฟรี Wed, 4 Dec 2013 (10:10)
21
นางสาว จิรพรรณ มะระพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) ฟรี Wed, 4 Dec 2013 (11:04)
22
นางสาว รัสกุลภรณ์ ประสงค์วีรวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) ฟรี Wed, 4 Dec 2013 (11:06)
23
นาย นิวัติ เฉลิมภักตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่าการบุญ โรงเรียนจ่าการบุญ ฟรี Wed, 4 Dec 2013 (11:08)
24
นาง ชมัยภรณ์ บัวระบัดทอง ครู โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ฟรี Wed, 4 Dec 2013 (11:10)
25
นาย กร พิลาศจิตร ครู โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ฯ ฟรี Wed, 4 Dec 2013 (11:12)
26
นาง สำเนียง อุทัยมา ครู โรงเรียนวัดบ้านไร่ ฟรี Wed, 4 Dec 2013 (11:14)
27
นาย จักรกฤษ มูลสวัสดิ์ พนักงานราชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘ (บ้านมะขามสูง) หมู่ ๔ ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ฟรี Wed, 4 Dec 2013 (12:42)
28
นาง มณี ใจแน่ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ฟรี Wed, 4 Dec 2013 (12:46)
29
นาง กรรณิกา ลิ้มประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม หมู่ 8 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ฟรี Wed, 4 Dec 2013 (15:41)
30
นาย เจษฎา แสงจันทร์ ครู ค.ศ.1 ร.ร.บ้านหนองกุลา สพป.พล.1 6/30 ถ.ธรรมบูชา ซ.1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก ฟรี Wed, 4 Dec 2013 (15:55)
31
นาย วิญญู กันภัย ครู โรงเรียนบ้านพันเสา ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ฟรี Fri, 6 Dec 2013 (10:42)
32
นางสาว กันตา กรึมสูงเนิน ครู โรงเรียนวัดน้ำคบ ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ฟรี Fri, 6 Dec 2013 (11:53)
33
นาง พิกุลทอง สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 190 ม.4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 ฟรี Fri, 6 Dec 2013 (13:10)
34
นาง อัญชัญ ขำแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง ม.9 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ฟรี Fri, 6 Dec 2013 (13:24)
35
นางสาว หฤทัย ไชยแสง ครู โรงเรียนวัดแสงดาวฯ ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ฟรี Fri, 6 Dec 2013 (13:28)
36
นาง กนกวรรณ วงศ์จันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ฟรี Fri, 6 Dec 2013 (13:45)
37
นาง ธีรนุช นิลเอก ครู โรงเรียนวัดเนินมะคึก ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก ฟรี Fri, 6 Dec 2013 (13:48)
38
นาง เพ็ญสินี สุขขี ครู โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ถนนพิษณุโลก - หนองตม หมู่ที่ 12 บ้านทศพล ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180 ฟรี Fri, 6 Dec 2013 (13:50)
39
นาย พงศ์พีระ ทองแบบ จพ.ธุรการ กลุ่มศูนย์เทนโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้อนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2ถ.วังทอง-สากเหล็ก ต.วังทอง อ.วังทองจ.พิษณุโลก 65130 ฟรี Fri, 6 Dec 2013 (14:18)
40
นางสาว มยุรี ขวบสันเทียะ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง หมู่ 8 ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ฟรี Fri, 6 Dec 2013 (15:01)
41
นาย นิพนธ์ ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปนัุมศึกษาพิษณุโลด เขต 1 ฟรี Fri, 6 Dec 2013 (15:46)
42
นาง วราภรณ์ สนสกล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปนัุมศึกษาพิษณุโลด เขต 1 ฟรี Fri, 6 Dec 2013 (15:48)
43
นาย พิพัฒน์ ปิ่นจินดา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ฟรี Fri, 6 Dec 2013 (15:53)
44
นาย ธนพล เฉลิมภักตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ฟรี Fri, 6 Dec 2013 (16:20)
45
นาย ดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานที่ปรึกษาและบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ฟรี Fri, 6 Dec 2013 (16:26)
46
นาง สริยา เริงเขตรกรณ์ ครู หมู่ 4 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 ฟรี Fri, 6 Dec 2013 (17:00)
47
นาง พิมพ์พิสุทธ์ สุทธหลวง ครูคศ.1 99 ม11 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 ฟรี Sat, 7 Dec 2013 (13:35)
48
นาย สมบูรณ์ วันยะนาพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 ฟรี Sat, 7 Dec 2013 (18:52)
49
นาง วัฒชรา คำภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 ฟรี Sat, 7 Dec 2013 (18:53)
50
นางสาว อัญชลี เกตุเทศ ธุรการ ร.ร. วัดคุ้งวารีฯ ม.8 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ฟรี Sat, 7 Dec 2013 (19:33)
51
นาย พงศ์เกียรติ ฉิมแย้ม ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านขวดน้ำมัน ม.2 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 ฟรี Sat, 7 Dec 2013 (22:24)
52
นาย อมร บุญเรือง ครู 90/1 หมู่ที่ 4 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ฟรี Sun, 8 Dec 2013 (14:09)
53
นาย ผดุงกิจ พ่วงเฟื่อง ครู โรงเรียนจ่าการบุญ ถนนจ่าการบุญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ฟรี Sun, 8 Dec 2013 (18:30)
54
นางสาว ระธีพร บุญเสม ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ม.5 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 ฟรี Sun, 8 Dec 2013 (20:18)
55
นาง วัลลภา กันเกิด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) ฟรี Mon, 9 Dec 2013 (11:16)
56
นาย ณฐวัฒน์ ม่วงทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ ม.7 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 ฟรี Mon, 9 Dec 2013 (12:17)
57
นางสาว รุ่งทิพย์ นามนัย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน หมู่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ฟรี Mon, 9 Dec 2013 (15:37)
58
นางสาว ยุพิน ทิพโสต ครู คศ1 99 ม.11 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 ฟรี Tue, 10 Dec 2013 (08:36)
59
นาย อำนาจ รักประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน 44หมู่13ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 ฟรี Wed, 11 Dec 2013 (09:41)
60
นาย กริชรัตน์ รักประกิจ ครูค.ศ.2 44 หมู่13 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 ฟรี Wed, 11 Dec 2013 (10:32)
ย้อนกลับหน้าลงทะเบียน